Příprava návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014

Podle § 35 odst. 2 písm. k) a l) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Rada pro výzkum, vývoj a inovace připravuje a vládě předkládá návrh výše celkových výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle § 5a uvedeného zákona, a rovněž připravuje a vládě předkládá návrh střednědobého výhledu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Směrnice k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014 byla jednotlivým poskytovatelům zaslána a je přílohou této stránky.

Součástí směrnice jsou termíny přípravy státního rozpočtu.

Datové podklady pro přípravu návrhu státního rozpočtu jsou pro poskytovatelé k dispozici na interním webu v části "Materiály pro poskytovatele"

Radou pro výzkum, vývoj a inovace byl zpracován a vládě předložen „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“ ve dvou variantách A a B (příloha č. 2). Tento materiál byl ve variantě B schválen v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu na r. 2012. Vláda navýšila oproti návrhu Rady výdaje ve dvou kapitolách (pouze však na r. 2012), a to v kapitole AV ČR (o 251 920 tis. Kč) a v kapitole MŠMT (o 450 000 tis. Kč). Celkově byly výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace navýšeny na r. 2012 o 701 920 tis. Kč, tj. z původně navržených 25 917 774 tis. Kč na schválených 26 619 694 tis. Kč. Na r. 2013 a 2014 byly výdaje schváleny ve výši 25 917 774 tis. Kč.

Schválení „Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“ 

Vláda svým usnesením č. 692 ze dne 21. září 2011 (příloha č. 3) schválila návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014. V rámci tohoto návrhu byly rovněž schváleny výdaje státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 (příloha č. 4) s výhledem na léta 2013 a 2014 (příloha č. 5). Tabulky v přílohách č. 4 a č. 5 jsou převzaty z dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012.


Vládou schválené výdaje na VaVaI 2012

Sdílejte na:

Přílohy