Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj

Přítomni:
RNDr. Alena Blažková, CSc., Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., Ing. Josef Fulka, DrSc., Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., PhDr. Josef Kuře, Ph.D., MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., MUDr. Dagmar Pohunková, Prof. MUDr. Jiří Rubeš, CSc., Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Markéta Bříšková (sRVV), Ing. Kateřina Lazáková (sRVV)

Omluveni: Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVV.

Hosté: Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc
Jednání řídil: Dr. Josef Kuře

Program jednání

1) Prezence: omluveni pp. Petr, Vácha
2) Schválení zápisu s přílohou z jednání dne 25. září 2008
3) Informace ze zasedání NEC fora v listopadu 2008 v Paříži
4) Informace z jednání o organizaci NEC fora v Bruselu v únoru 2009
5) Informace o zasedání EGE dne 3. června 2009 v Praze
6) Závazný výběr přednášejících a témat na NEC forum ve dnech 4.-5.června 2009
7) Informace o stavu přípravy NEC fora v Praze a diskuse k dané problematice
• Ubytování – hotel Christie, Vladislavova 20, Praha 1
• Doprava
• Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4 (prostory a služby)
• Slavnostní večeře 4. června od 20 hod. v Kaiserstejnském paláci, Malostranské nám. 23, Praha 1
• Spuštění a obsah webových stránek pro NEC forum
• Účast členů Bioetické komise (+ případné nároky na ubytování mimopražských členů)
• Úkoly členů BK v rámci zasedání NEC fora
8) Diskuse k materiálům, rozesílaným na vědomí k problematice bioetiky
9) Různé

Ad 1
Členy Bioetické komise přivítal dr. Kuře. Následně komise schválila program svého jednání.

Ad 2
Zápis z jednání z 28. září 2008 byl schválen bez připomínek.

Ad 3
Ing. Bříšková a dr. Kuře podali zprávu o jednání NEC Fora v Paříži, které se konalo v listopadu 2008. Tématicky byl důraz tohoto jednání položen na
problematiku biometriky a ochrany osobních údajů. První části jednání se účastnili rovněž studenti a studentky Mezinárodního lycea z Paříže.

Ad 4
Prof. Syka podal zprávu z jednání o organizaci NEC Fora v Bruselu v únoru 2009.

Ad 5
Dr. Kuře informoval členy komise o připravovaném společném setkání EGE (European Group for Ethics in Science and New Technologies) a Bioetické komise RVV, které se uskuteční 3.června 2009 v konferenční místnosti hotelu Christie v Praze. Proběhla diskuse k stanovení tématu pro toto společné jednání. Po obsáhlé diskusi možných témat se komise shodla, že nejvhodnějším tématem bude problematika, kterou se komise v poslední době nejvíce zabývala, totiž výzkumu na kmenových buňkách a s ním souvisejícími otázkami (např. indukované pluripotentní buňky). Za řečníky byli vytipováni dr. Kuře a prof. Fulka.

Ad 6
Členové komise se seznámili s tématickými okruhy připravovaného jednání NEC Fora v Praze v červnu 2009 (neuroetika, genetické testování, biometrika a transantlantická spolupráce, biometrika a soukromí). V tématickém bloku neuroetiky vystoupí prof. Syka, v tématickém bloku genetické testování doc. Veselská). Finalizace programu červnového jednání NEC Fora je v gesci DG Research Evropské komise (včetně zvaní řečníků a hrazení nákladů na jejich ubytování a cestu).

Ad 7
Ing. Břísková informovala členy komise o dosavadním stavu přípravy NEC Fora v Praze. Ubytování pro účastníky NEC Fora je rezervováno v hotelu Christie (Vladislavova 20, Praha 1). Jsou objednány cateringové služby a slavnostní večeře v Kaiserstejnském paláci (Malostranské nám. 23, Praha 1). Začátkem dubna 2009 budou spuštěny webové stránky, na kterých se účastníci NEC Fora budou moci zaregistrovat a potvrdit rezervaci hotelu.
Členové BK se akce mají zúčastnit v plném rozsahu. Bude třeba zajistit ubytování mimopražských členů komise v době konání NEC Fora. Po jmenování nového předsedy Bioetické komise se tento stane hlavním předsedajícím při jednání NEC Fora.

Ad 8
Rozeslané materiály k problematice bioetiky byly komisí vzaty na vědomí. Komentář k nim nebyl vznesen.

Ad 9
Dr. Kuře informoval členy komise, že po oficiálním programu NEC Fora (5. 6. 2009 odpoledne) se bude v Konferenčním centru v Praze konat workshop zaměřený na problematiku biometriky a ochrany soukromí, kterého se budou moci účastnit zájemci z řad účastníků NEC Fora. Program workshopu je ve stádiu přípravy.
Bioetická komise žádá Radu, aby oficiálně oslovila reprezentativní osobnosti s prosbou o slavnostní zahájení jednání a na galavečeři EGE + NEC fora. Navrhla jako potenciální možné osobnosti např. ministryni zdravotnictví, předsedu Senátu, předsedu AV ČR, předsedu parlamentního výboru pro školství a zdravotnictví. Uvítání na galavečeři by podle názoru BK bylo nejvhodnější prostřednictvím místopředsedkyně Rady dr. Kopicové. Celkem je třeba zajistit 3 až 4 osobnosti v dostatečném časovém předstihu.

Zapsala: dr. Dosoudilová
Schválili: doc. Viklický, dr. Kuře

Sdílejte na:

Přílohy