Usnesení k jednotlivým bodům programu 252. zasedání

1. Schválení programu
Usnesení:
1. Rada schvaluje program 252. zasedání.

2. Zápis z 251. zasedání
Usnesení:
2. Rada schvaluje zápis z 251. zasedání.

A1) Usnesení vlády
a) ze dne 15. 3. 2010 č. 207 k Návrhu Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace
b) ze dne 15. 3. 2010 č. 208 k Návrhu na poskytnutí účelové podpory velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace BBMRI, CESNET, CESSDA, CzechCOS/ICOS, CzechGeo/EPOS, CzechPolar, CZERA, ESS, ESS – survey, LINDAT/CLARIN, PALS, Reaktory Řež
c) ze dne 15. 3. 2010 č. 209 k Návrhu aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic „MOBILITY“
d) ze dne 15. 3. 2010 č. 210 k Návrhu programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji „GESHER/MOST“
e) ze dne 29. března 2010 č. 245 k zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy VaV
f) ze dne 29. 3. 2010 č. 248 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008
Usnesení:

A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
1. ze dne 15. 3. 2010 č. 207 k Návrhu Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace;
2. ze dne 15. 3. 2010 č. 208 k Návrhu na poskytnutí účelové podpory velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace BBMRI, CESNET, CESSDA, CzechCOS/ICOS, CzechGeo/EPOS, CzechPolar, CZERA, ESS, ESS – survey, LINDAT/CLARIN, PALS, Reaktory Řež;
3. ze dne 15. 3. 2010 č. 209 k Návrhu aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic „MOBILITY“;
4. ze dne 15. 3. 2010 č. 210 k Návrhu programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji „GESHER/MOST“;
5. ze dne 29. března 2010 č. 245 k zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy VaV;
6. ze dne 29. 3. 2010 č. 248 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008.

A2) Závěry z jednání předsednictva mezi 251. a 252. zasedáním Rady
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí závěry z jednání předsednictva mezi 251. a 252. zasedáním Rady.


A3) Stanovisko Rady k materiálu „Genderová rovnost ve vědě a výzkumu“
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí stanovisko Rady k materiálu „Genderová rovnost ve vědě a výzkumu“.

A4) Předběžné stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k dokumentu Národní kosmický plán
Usnesení:

A4. Rada bere na vědomí předběžné stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k dokumentu Národní kosmický plán.

A5) Doplňující informace o nárocích z nespotřebovaných výdajů na VaVaI – MŠMT a MPO
Usnesení:

A5. Rada bere na vědomí doplňující informace o nárocích z nespotřebovaných výdajů na VaVaI – MŠMT a MPO.

B1) Volby kandidátů
a) na členy výzkumné rady Technologické agentury ČR
b) na členy vědecké rady Grantové agentury ČR


Usnesení:
B1. Rada
1. schvaluje výsledek tajného hlasování o návrzích kandidátů na členy výzkumné rady TA ČR a na členy vědecké rady GA ČR, na základě kterého byli zvoleni:
a) kandidáty na členy výzkumné rady TA ČR - Ráb Petr, prof. Ing. DrSc., Fusek Martin, doc. Ing. CSc., Syková Eva, prof. MUDr. DrSC., Juchelková Dagmar, prof. Ing. Ph.D., Zuna Petr, prof. Ing. CSc., Václavík Miroslav, prof. Ing. CSc., Mařík Vladimír, prof. Ing. DrSc., Komárek Pavel, ing. CSc., Zábský Jan, MBA, Potůček Martin, prof. PhDr. CSc. MSc., Slovák Jan, prof. RNDr. DrSc., Geuss Erik, ing., z nich kandidáty na funkci předsedy Mařík Vladimír, prof. ing. DrSc. a místopředsedkyně Syková Eva, prof. MUDr. DrSc.;
b) kandidáty na členy vědecké rady GA ČR Konvalinka Jan, doc. RNDr. CSc., Syka Josef, prof. MUDr. CSc., Zima Tomáš, prof. MUDr. DrSc., Hanousek Jan, prof. RNDr. CSc., Rabušic Ladislav, prof. PhDr. CSc., Čtyroký Jiří, prof. ing. DrSc., Málek Jiří, prof. ing. DrSc., Jungwirth Tomáš, prof. RNDr. Ph.D., Kratochvíl Jan, prof. RNDr. CSc., Hořín Petr, prof. MVDr. RNDr. CSc., Pěknicová Jana, doc. RNDr. CSc., z nich kandidátem na funkci předsedy Zima Tomáš, prof. MUDr. DrSc.
2. ukládá sekretariátu dopracovat materiál „Volby kandidátů na členy výzkumné rady Technologické agentury ČR“ pro vládu podle výsledků voleb, (volba 12 člena a místopředsedy vědecké rady GA ČR byla po 1. kole voleb odložena);
3. žádá předsedu Rady, aby předložil návrh Rady vládě.

B2) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013
a) Návrh výdajů SR VaVaI na r. 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013
b) Pozměňovací návrh předsednictva Rady
Usnesení:

B2. Rada
1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013“ v předloženém znění pozměňovacího návrhu předsednictva Rady;
2. ukládá sekretariátu Rady materiál rozeslat do meziresortního připomínkového řízení.

B3) Výzva k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady
Usnesení:

B3. Rada
1. schvaluje návrh výzvy s tím, že bude upravena ve smyslu připomínky prof. Vlasáka k 5. odstavci výzvy;
2. ukládá zveřejnit upravenou výzvu k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady na www.vyzkum.cz.

B4) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Usnesení:

B4. Rada
1. schvaluje návrh vypořádání meziresortního připomínkového řízení;
2. ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady promítnout vypořádání meziresortního připomínkového řízení do materiálu pro jednání vlády do 16. dubna 2010;
3. žádá předsedu Rady o předložení materiálu na jednání vlády.

B5) Návrhy programů VaVaI MŠMT (Návrat a ERC-CZ) a návrh stanoviska Rady
Usnesení:

B5. Rada
1. schvaluje návrh stanoviska s tím, že bude vypuštěno doporučení převedení programu ERC-CZ na GA ČR;
2. ukládá sekretáři zaslat stanoviska na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

B6) Změna Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení:

B6. Rada
1. schvaluje předložený návrh změn Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
2. ukládá 1. místopředsedkyni Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení.

B7) Shrnutí činnosti OK SHV za r. 2008 a 2009 a vyjádření předsednictva Rady k tomuto materiálu
Usnesení:

B7. Rada
1. bere na vědomí předložený materiál Shrnutí činnosti Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVVI za léta 2008 a 2009 a vyjádření předsednictva Rady k tomuto materiálu;
2. nesouhlasí s jeho zveřejnění na www stránkách Rady s tím, že bude umístěn jako interní materiál Rady na neveřejných stránkách současně s vyjádřením předsednictva.

Sdílejte na: