Usnesení k jednotlivým bodům programu 256. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. července 2010

I. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 256. zasedání.

II. Zápis z 255. zasedání
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 255. zasedání.

III. Body pro informaci a k projednání

A) PRO INFORMACI

1. Usnesení 106. zasedání Pléna České konference rektorů
2. Vysokoškolský výzkum a vývoj – studie ČSÚ
3. Koncepční materiál: Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění – veřejné konzultace Evropské komise
4. Zápis z Rady pro konkurenceschopnost z 26. 5. 2010
5. Závěry Evropské rady ze 17. 6. 2010
6. Zápis z neformální Rady pro konkurenceschopnost 15. – 16. 7. 2010
7. Zveřejňování informací o zasedáních Rady na www.vyzkum.cz
8. Informace o prodloužení termínu na vypořádání rozporu v rámci 2. etapy Hodnocení VaVaI 2010
Usnesení:
Rada bere na vědomí body 1 – 8 určené pro informaci.

B) K PROJEDNÁNÍ

1. Návrh postupu 2. kola pro volbu kandidáta na místopředsedu a člena vědecké rady GA ČR a návrh postupu případného 3. kola volby
Usnesení:

Rada
1. schvaluje výsledek tajného hlasování o návrzích kandidátů na člena a místopředsedu vědecké rady GA ČR, na základě kterého byl zvolen kandidát na místopředsedu prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., a kandidát na 12. člena prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr.h.c.;
2. ukládá sekretariátu dopracovat materiál pro vládu podle výsledku volby;
3. ukládá sekretariátu rozeslat návrh do meziresortního připomínkového řízení.

2. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu na jmenování členů, předsedy a místopředsedy VR TA ČR
Usnesení:

Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení;
2. schvaluje materiál pro jednání vlády se zapracovanými připomínkami;
3. ukládá 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o předložení materiálu na jednání vlády.

3. Nominace nového zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace do Monitorovacího výboru OP PI a informace o monitorovacích výborech OP VK a OP VaVaI
Usnesení:

Rada
1. nominuje do Monitorovacího výboru OP PI prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., MBA;
2. ukládá sekretáři Rady, aby informoval Ministerstvo průmyslu a obchodu o nominaci do Monitorovacího výboru OP PI za Radu pro výzkum, vývoj a inovace.

4. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení ke Změně Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI a pro finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI
Usnesení:

Rada
1. ukládá 1. místopředsedkyni Rady projednat způsob finančního zajištění udílení Národní ceny vlády se zástupci Úřadu vlády;
2. ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady dopracovat materiál dle výsledků tohoto jednání.

5. Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009“, která byla vypracována podle závazné osnovy;
2. ukládá 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

6. Stanovisko Rady k programům výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a) „Návrat“
b) „ERC CZ“
Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanovisek Rady;
2. ukládá sekretáři Rady zaslat stanoviska MŠMT.

7. Zpráva MPO o důvodech změn rozhodnutí v přijatých projektech TIP
Usnesení:

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno a bod bude projednán na 257. zasedání Rady.

8. Zpráva MŠMT o projektu Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů
Usnesení:

Rada
1. bere zprávu MŠMT na vědomí;
2. ukládá sekretariátu Rady zařadit tento bod na 257. zasedání Rady dne 24. září 2010, včetně průběžné zprávy, která má být předložena do 15. 8. 2010.

9. Příprava oborově diferencované metodiky hodnocení výsledků VaV
Usnesení:

Rada ukládá předsednictvu Rady, aby vstoupilo do jednání s MŠMT o přípravě finančního zabezpečení projektu oborově diferencované metodiky hodnocení výsledků VaV.

10. Návrhy na institucionální podporu nových výzkumných organizací v roce 2012
Usnesení:

Rada neodsouhlasila návrh na zařazení nově navržených subjektů na seznam výzkumných organizací, kterým má být v roce 2012 poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace na základě dosažených výsledků.

11. Žádost AV ČR o návrh zástupce Rady do Dozorčí rady GA AV ČR
Usnesení:

Rada
1. schvaluje za zástupce Rady v Dozorčí radě GA AV ČR prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., MBA;
2. ukládá sekretariátu tento návrh zaslat AV ČR.
12. Jmenování zpravodajů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení:

Rada jmenuje
1. zpravodajem pro přípravu návrhu výdajů SR VaVaI Ing. Karla Aima, CSc., a členy pracovní skupiny pro přípravu návrhu výdajů SR VaVaI prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., Ing. Jaroslava Míla, MBA, a prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., MBA;
2. zpravodajem pro přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Dr.;
3. zpravodajem pro zpracování stanoviska Rady k návrhu programu Ministerstva zemědělství KUS Ing. Zbyňka Frolíka.

13. Stanovisko a odpověď na žádosti vrch. řed. Vituly (MŠMT)
a) Žádost MŠMT o stanovisko k postupu při zajištění financování projektů předkládaných do OP VaVpI
b) Žádost MŠMT o stanovisko k postupu financování projektů, pokud jsou příjemci jiné organizační složky státu, popř. organizace zřízené jinou OSS
Usnesení:

Rada bere na vědomí zaslané dopisy.

C) Různé

1. Jmenování stálých hostů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení:
Rada ukládá 1. místopředsedkyni Rady
1. jmenovat stálými hosty Rady:
prof. Pavla Hozáka - předsedu Odborné komise pro vědy živé přírody,
prof. Petra Moose - předsedu Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství,
prof. Zdeňka Němečka - předsedu Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů,
Ing. arch. Kryštofa Hajna - 1. náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy;
2. odvolat z funkce stálého hosta Rady:
prof. Jana Zrzavého, Ing. Milana Holla, a prof. Vlastimila Růžičku.

Sdílejte na: