Postup hodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009

Podle § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje hodnocení výsledků ukončených programů Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen "RVVI") podle Metodiky.

V roce 2010 budou hodnoceny tyto programy, které byly ukončeny v roce 2009:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Výzkum pro státní správu v oblasti sociální politiky, sociálních věcí, zaměstnanosti a bezpečnosti práce (kód HR), řešeno 2005 - 2009
  • Ministerstvo zdravotnictví - Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví (kód NR), řešeno 2004 - 2009
  • Ministerstvo zemědělství - Výzkumný program Ministerstva zemědělství na léta 2005 - 2009 (kód QG), řešeno 2005 - 2009
  • Ministerstvo životního prostředí - Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (kód SM), řešeno 2005 - 2009

V rámci tohoto hodnocení poskytovatelé zhodnotí soulad mezi vyhlášenými podmínkami a dosaženými výsledky, splnění cílů programu, event. jeho podprogramů a předloží RVVI do 30. října 2010 souhrnnou zprávu o jimi provedeném vyhodnocení programů ukončených v roce 2009 podle Metodiky.
Tato zpráva bude zahrnovat:

  1. základní údaje o schváleném programu, 
  2. uvedení zvlášť významných výsledků, 
  3. jakým způsobem bude využito dosažených výsledků, 
  4. srovnání dosažených výsledků se schválenými cíli programu, 
  5. srovnání dosažených výsledků programu se stavem v zahraničí v době ukončení programu.

Pro posouzení schválených cílů programu budou využity údaje dodané jednotlivými poskytovateli do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen "IS VaVaI"). Tyto údaje nebudou při hodnocení čerpány z jiných zdrojů; budou-li přesto ve zprávě tyto údaje poskytovatelem uvedeny, budou pouze sloužit k vzájemnému porovnání s údaji obsaženými v IS VaVaI a RVVI se k nim nebude dále vyjadřovat. V případě zjištěných rozporů mezi údaji IS VaVaI a slovním hodnocením poskytovateli, může být poskytovatelům usnesením vlády ČR k Souhrnnému vyhodnocení podle části III.4. Metodiky uloženo provedení nápravy.

Hodnocení programů je hodnocením efektivnosti využití poskytnuté účelové podpory poskytované podle § 3 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. Míru efektivnosti vyjadřuje parametr "Index SR programů", který je definován jako poměr bodového ohodnocení všech hodnocených výsledků daného programu VaVaI a celkové výše poskytnuté účelové podpory ze státního rozpočtu na řešení projektů v rámci daného programu.

RVVI neprovádí hodnocení jednotlivých výzkumných projektů řešených v rámci programu. Konkrétní hodnocení jednotlivých výzkumných projektů je podle zákona č. 130/2002 Sb. plně a pouze v kompetenci příslušného poskytovatele, který poskytoval veřejnou podporu na řešení projektů v rámci daného programu.

Výsledky hodnocení programů budou předloženy RVVI ke schválení. RVVI následně předloží Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009, vládě do 30. března 2011. Po schválení vládou ČR budou výsledky zveřejněny na www.vyzkum.cz. 

 

Sdílejte na: