Příprava návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013

Podle § 35 odst. 2 písm. k) a l) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Rada pro výzkum, vývoj a inovace připravuje a vládě předkládá návrh výše celkových výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle § 5a uvedeného zákona, a rovněž připravuje a vládě předkládá návrh střednědobého výhledu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Směrnice k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013 byla jednotlivým poskytovatelům zaslána a je přílohou této stránky.

Termín pro zaslání dodávek dat je do 12. února 2010.


 Vládou schválené výdaje na VaVaI 2011

Sdílejte na:

Přílohy