Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo 3. února 2011 v místnosti č. 201 Úřadu vlády České republiky

Přítomni: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., Ing. Josef Fulka, Jr., DrSc., prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., Dr., doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
PhDr. Milena Dosoudilová, CSc. (sRVVI)

Omluveni: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.
Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVVI.

Jednání řídil: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Program jednání:

1) Úvod předsedy komise a vzájemné představení členů
2) Určení zapisovatele a schválení programu
3) Volba místopředsedy
4) Seznámení s dokumenty k činnosti komise (statut, jednací řád, zákon č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách)
5) Informace o plánu činnosti komise
6) Diskuse k materiálům z jednání Bioetických komisí EU
7) RůznéAd 1)
Předseda Bioetické komise RVVI prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. přivítal členku a členy nově jmenované komise. Ti se vzájemně představili.

Ad 2)
Jako zapisovatel byl určen doc. Kuře. Navržený program byl schválen.

Ad 3)
V souladu s ustanovením článku 3 Statutu Bioetické komise RVVI se uskutečnila volba místopředsedy komise. Místopředsedou komise byl zvolen doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (10 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování).

Ad 4)
Předseda Bioetické komise RVVI seznámil členy komise se základními dokumenty, jež se vztahují k činnosti komise (statut, jednací řád, zákon č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách). Následně proběhla debata o stávajícím znění dokumentů vztahujících se k činnosti komise. Dr. Fulka vznesl dotaz na platné znění zákona 227/2006 Sb.(původní verze z roku 2006 a neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010). Vyjasnění zajistí dr. Dosoudilová.


Ad 5)
Předseda komise prof. Hampl informoval o plánu činnosti komise na stávající rok a zdůraznil povinnosti, které v tomto ohledu komisi ukládají její základní dokumenty. Korespondenční formou bude domluven příští termín jednání komise.

Ad 6)
Předseda komise prof. Hampl informoval členy komise o dokumentech, které jako pracovní texty nebo jako již vypracovaná stanoviska přicházejí od různých Národních etických komisí ze zemí EU na RVVI. Členům komise budou tyto materiály rozesílány s možností vypracovat komentář k materiálům otevřeným k diskusi a v případě odpovídající podpory Bioetické komise RVVI ho za Bioetickou komisi uplatnit do diskusního procesu.

Ad 7)
Doc. Kuře informoval o nedávném novém jmenování „Evropské etické komise“ (European Group for Ethics in Science and New Technologies) předsedou Evropské komise. Dr. Fulka a prof. Petr komentovali pravděpodobné možnosti podání nových žádostí dle zákona 227/2006 Sb.

Předseda komise poděkoval členům za účast na jednání.

Zapsal: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Schválil: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Sdílejte na: