Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009

Materiál projednala a na vědomí vzala vláda svým usnesením ze dne 17. března 2011 č. 192.

Účelem Souhrnného vyhodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009 (dále jen „Souhrnné vyhodnocení“) je posoudit, s jakou mírou efektivnosti byly na řešení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vynaloženy veřejné prostředky, zda bylo dosaženo takových cílů, které byly jednotlivými poskytovateli očekávány při schvalování programů, a zda dosažené výsledky odpovídají vynaloženým prostředkům.

V roce 2010 byly hodnoceny programy Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ukončené v roce 2009. Je třeba poznamenat, že uvedené programy byly zahájeny v letech 2003 až 2005. Na řešení projektů byla v rámci všech hodnocených programů poskytnuta veřejná podpora ve výši 2.872.651 tis. Kč, bylo řešeno celkem 884 projektů a bylo dosaženo 2734,68 bodově ohodnocených výsledků, z nichž 96,73 % tvoří výsledky publikační, ač se ve všech případech jednalo o programy zaměřené na aplikovaný výzkum.

V rámci všech hodnocených programů bylo na projekty bez hodnocených výsledků poskytnuto ze státního rozpočtu celkem 319.404 tis. Kč a z toho na projekty bez jakéhokoliv výsledku pak 195.398 tis. Kč, z toho v rámci jednotlivých poskytovatelů:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí – z 59 řešených projektů nebylo při řešení 41 projektů dosaženo žádného bodově ohodnoceného výsledku, z toho bez jakéhokoli výsledku bylo 17 projektů. Na řešení těchto 41 projektů byla poskytnuta podpora ve výši 36.906 tis. Kč, program byl řešen jako jednotlivé veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích;
  • Ministerstvo zdravotnictví – ze 709 řešených projektů v rámci programu nebylo při řešení 61 projektů dosaženo žádného bodově ohodnoceného výsledku a z toho bez jakéhokoli výsledku bylo 44 projektů. Celkem byla poskytnuta na řešení těchto 61 projektů podpora ve výši 187.949 tis. Kč;
  • Ministerstvo zemědělství – z celkového počtu 38 projektů v rámci programu nebylo při řešení 4 projektů dosaženo žádného bodově ohodnoceného výsledku, z toho bez jakéhokoli výsledku byly 2 projekty. Celkem byla poskytnuta na řešení těchto 4 projektů podpora ve výši 7.954 tis. Kč;
  • Ministerstvo životního prostředí – z celkového počtu 78 projektů v rámci programu nebylo při řešení 28 projektů dosaženo žádného bodově ohodnoceného výsledku a z toho bez jakéhokoli výsledku byly 2 projekty, u 5 projektů bylo dosaženo pouze výsledků, které nebyly v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů do hodnocení zařazeny. Celkem byla poskytnuta na řešení těchto 28 projektů podpora ve výši 86.595 tis. Kč.

Výsledky Souhrnného vyhodnocení budou zohledněny při přípravě návrhů programů a v návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012.

Těmito výsledky Souhrnného vyhodnocení se v mnoha případech jen potvrzuje správnost Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací z roku 2008, kdy na základě podobných zjištění v předchozích obdobích byl redukován počet těch ministerstev a orgánů státní správy, které budou nadále poskytovat podporu na výzkum a vývoj (nadále jsou to ministerstva průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, obrany, vnitra, zemědělství, zdravotnictví, kultury, dále pak Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a Akademie věd ČR).

 

Sdílejte na:

Přílohy