Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2012 až 2015

Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2012 až 2015 navazuje na opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015.

Koncepce ve své úvodní části definuje vazbu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na právní předpisy a další vládou nebo Radou pro výzkum, vývoj a inovace schválené koncepční dokumenty. Dále obsahuje popis současného stavu a popis opatření, která byla realizována na základě předchozí koncepce. V závěru je definováno celkem 23 konkrétních a cílených opatření, která budou realizována především v roce 2012. Některá dlouhodobá opatření budou plněna průběžně.

Na základě usnesení vlády ČR, bylo uloženo předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby do 30. června 2011 provedl revizi údajů předávaných do informačního systému, a to z pohledu požadavků zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Většina opatření bude realizována provozovatelem informačního systému.

Koncepce byla schválena usnesením vlády ze dne 13. dubna 2011 č. 267.

Sdílejte na:

Přílohy