Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo 10. srpna 2011 v místnosti č. 201 Úřadu vlády České republiky

Přítomni: prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
PhDr. Milena Dosoudilová, CSc. (sRVVI)

Omluveni: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., Ing. Josef Fulka, Jr., DrSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVVI.

Jednání řídil: prof. RNDr.Václav Hampl, DrSc.

Program jednání Bioetické komise dne 10. srpna 2011

1) prezence: omluveni pp. Dvořák, Fulka, Martásek, Opatrný, Smetana
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele
4) Prohlášení o střetu zájmů
5) Projednání žádosti o povolení výzkumu od Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.
6) Usnesení k projednané žádosti
7) Platné znění zákona 227/2006 Sb.-vysvětlení
8) Informace :
- 3rd meeting of the EC International Dialogue on Bioethics
- Animal-human chimeras
9) Různé (zpráva o činnosti komise)

Ad 1
Předseda prof. Hampl přivítal členy komise a zahájil jednání. Komise byla ve smyslu článku 3 Jednacího řádu schopná se usnášet.

Ad 2
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen.

Ad 3
Zapisovatelem byl určen doc. Kuře.

Ad 4
Před vlastním projednáváním žádosti o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách předseda komise vyzval přítomné, aby oznámili střet zájmů. Všichni přítomní členové a členka komise deklarovali absenci střetu zájmů.

Ad 5
Předseda komise uvedl jednotlivé odborné posudky žádosti o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podané Biofyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i.; členové komise je předem obdrželi v písemné podobě. Následně proběhla diskuse k odborným posudkům. Poté byla intenzívně diskutována předložená žádost o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a byl projednán návrh odborného stanoviska k této žádosti.

Ad 6
Po ukončení rozpravy k návrhu odborného stanoviska předsedající nechal hlasovat o odborném stanovisku komise k podané žádosti. Pro nevydání povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách hlasovalo všech přítomných 8 členů komise (hlasování se nikdo nezdržel). Na základě tohoto hlasování bylo přijato usnesení komise: Bioetická komise RVVI nedoporučuje udělit povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách Biofyzikálnímu ústavu AV ČR, v.v.i.
Komise formulovala odůvodněné odborné stanovisko, v němž Radě pro výzkum, vývoj a inovace doporučuje žádost zamítnout. Stanovisko je v souladu s čl. 4 Jednacího řádu nezveřejňovanou součástí příloh tohoto zápisu.

Ad 7
Členové komise vzali na vědomí informaci o právním statusu textu zákona č. 227/226 Sb. zveřejněném na www.vyzkum.cz.

Ad 8
Předseda komise informoval komisi o pozvání na celosvětové setkání zástupců národních etických komisí (International Dialogue on Bioethics) v září 2011 v Bruselu a pověřil místopředsedu zastoupením.
Komise diskutovala dokument k problematice lidsko-živočišných chimér (Academy of Medical Sciences, UK). V diskusi vystoupili prof. Syka a prof. Petr. Komise se touto problematikou ještě bude zabývat.

Ad 9
Komise vzala na vědomí informaci o přípravě zprávy o činnosti komise.
Předseda poděkoval členům komise za účast a jednání ukončil.

Zapsal: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil.
Schválil: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Sdílejte na: