Příprava návrhu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015

Podle § 35 odst. 2 písm. k) a l) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Rada pro výzkum, vývoj a inovace připravuje a vládě předkládá návrh výše celkových výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle § 5a uvedeného zákona, a rovněž připravuje a vládě předkládá návrh střednědobého výhledu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Směrnice k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 byla jednotlivým poskytovatelům zaslána a je přílohou této stránky.

Součástí směrnice jsou termíny přípravy státního rozpočtu.


Datové podklady pro přípravu návrhu státního rozpočtu jsou pro poskytovatele k dispozici na interním webu v části "Materiály pro poskytovatele". Od 01.02.2012 je zpřístupněna aplikace Vklap ve verzi 2.2.2.


Vládou schválené výdaje na VaVaI 2013

Sdílejte na:

Přílohy