Usnesení a materiály k jednotlivým bodům programu 270. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. února 2012

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 270. zasedání.

2. Zápis z 269. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 269. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou
A1) Projekty velkých infrastruktur pro VaV
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí ústní informace o stavu projektu ELI, projednaného na 269. zasedání Rady a projektů ICRC, IT4Innovation, CEITEC, BIOCEV a SusEn,
2. žádá MŠMT o předložení přehledové zprávy o velkých projektech velkých infrastruktur pro VaVaI,
3. ukládá sekretariátu Rady připravit zadání studie o změně výzkumných kapacit vlivem realizace projektů OP VaVpI se zvláštním zřetelem k zabezpečení lidských zdrojů,
4. ukládá sekretariátu Rady připravit přehled finančních požadavků na projekty velkých infrastruktur pro VaVaI,
5. vyzývá MŠMT k maximálnímu zjednodušení administrace projektů.

A2) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 2 – únor 2012
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí výsledek posouzení výzkumných organizací Fáze 2,
2. ukládá zpravodaji doc. Olivovi, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady připravil návrh postupu pro posuzování výzkumných organizací.

A3) Volba kandidátů na členy předsednictva TA ČR a kandidáta na předsedu TA ČR
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup při volbě kandidátů na členy předsednictva a kandidáta na předsedu Technologické agentury ČR,
2. schvaluje výsledky hlasování o návrhu kandidátů na členy předsednictva a kandidáta na předsedu Technologické agentury ČR,
3. navrhuje vládě jmenovat členem předsednictva TA ČR Ing. Rut Bízkovou a Ing. Pavla Komárka, CSc.,
4. navrhuje vládě jmenovat předsedkyní TA ČR Ing. Rut Bízkovou,
5. ukládá sekretariátu Rady vypracovat podle výsledku voleb materiál pro vládu a zajistit jeho rozeslání do mezirezortního připomínkového řízení.

A4) Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Usnesení:
Rada
1. souhlasí se zveřejňováním materiálů, které projedná (s rozpravou nebo bez rozpravy) a schválí jejich konečné znění, na www.vyzkum.cz, včetně materiálů určených pro jednání vlády,
2. ukládá sekretariátu Rady zajistit zveřejnění schválených materiálů podle bodu 1 tohoto usnesení,
3. nesouhlasí se zveřejňováním materiálů, jejichž konečné znění neschválila a vrátila je k doplnění nebo materiálů, které předložil Radě k projednání jiný subjekt, neboť v takovém případě je stanovisko Rady zasláno předkladateli materiálu.

A5) Návrh programu MŠMT na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Absolvent“ a stanovisko Rady
Usnesení:
Rada schvaluje návrh stanoviska k návrhu programu MŠMT na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Absolvent“.

A6) Návrh programu MŠMT na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Informace – základ výzkumu“ a stanovisko Rady
Usnesení:
Rada schvaluje návrh stanoviska k návrhu programu MŠMT na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Informace – základ výzkumu“ ve znění pozměňovacího návrhu prof. Málka.

A7) Návrhy programů na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
a) „Národní program udržitelnosti I“ a stanovisko Rady
b) „Národní program udržitelnosti II“ a stanovisko Rady
Usnesení:
Rada přerušuje jednání k bodu 270/A7 a ukládá zpravodaji prof. Jungwirthovi, aby ve spolupráci s MŠMT a s podporou sekretariátu Rady dopracovali návrhy obou programů a dopracované návrhy předložili na 271. zasedání Rady.

A8) Příprava návrhu výdajů SR VEVaI 2013 – 2015
a) „Mandát“ k jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VEVaI na rok 2013 – 2015
b) Harmonogram jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VEVaI na rok 2013 – 2015
c) Návrh zápisu k jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VEVaI na rok 2013 – 2015
d) Návrhy výdajů poskytovatelů na VEVaI na rok 2013 – 2015 předané Radě k 17. 2. 2012
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Mandát“ k jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VEVaI na rok 2013 – 2015, včetně usnesení k navrženým změnám:
1.1 Rada nesouhlasí s návrhem MPO na zvýšení výdajů v r. 2013 o 650 000 tis. Kč vzhledem k tomu, že překračuje platný střednědobý výhled; na stejném principu by bylo nutné zvýšit výdaje ostatních kapitol, což překračuje disponibilní zdroje státního rozpočtu. Rada ukládá svým zástupcům při jednání se správcem rozpočtové kapitoly s předloženým návrhem nesouhlasit.
1.2 Rada nesouhlasí s návrhem MZ na zvýšení výdajů v r. 2013 o 425 522 tis. Kč vzhledem k tomu, že překračuje platný střednědobý výhled; na stejném principu by bylo nutné zvýšit výdaje ostatních kapitol, což překračuje disponibilní zdroje státního rozpočtu. Rada ukládá svým zástupcům při jednání se správcem rozpočtové kapitoly s předloženým návrhem nesouhlasit.
1.3 Rada nesouhlasí s návrhem MZe na zvýšení výdajů v r. 2013 o 1 381 tis. Kč (rozdíl mezi navrženým zvýšením institucionálních výdajů oproti navrženému snížení účelových výdajů) vzhledem k tomu, že překračuje platný střednědobý výhled; na stejném principu by bylo nutné zvýšit výdaje ostatních kapitol, což překračuje disponibilní zdroje státního rozpočtu. Rada ukládá svým zástupcům při jednání se správcem rozpočtové kapitoly s předloženým návrhem nesouhlasit. Rada souhlasí s návrhem MZe na úpravu výdajů o 100 tis. Kč. v r. 2013 ve prospěch výdajů na ocenění na úkor výdajů na hodnocení a ukládá svým zástupcům při jednání se správcem rozpočtové kapitoly s předloženým návrhem souhlasit.
1.4 Rada nesouhlasí s návrhem TA ČR na zvýšení výdajů v r. 2013 o 400 000 tis. Kč vzhledem k tomu, že překračuje platný střednědobý výhled; na stejném principu by bylo nutné zvýšit výdaje ostatních kapitol, což překračuje disponibilní zdroje státního rozpočtu. Rada ukládá svým zástupcům při jednání se správcem rozpočtové kapitoly s předloženým návrhem nesouhlasit.
1.5 Rada ukládá svým zástupcům při jednání se správci rozpočtových kapitol prosadit úpravu výdajů na výzkumné záměry a na rozvoj výzkumných organizací dle Přílohy č. 2.
1.6 Rada souhlasí s návrhem na zachování celkových výdajů na rok 2014 a na rok 2015 nejméně na úrovni roku 2013, tj. neméně ve výši 25 917 774 tis. Kč, a ukládá svým zástupcům vést v tomto smyslu jednání se správci rozpočtových kapitol.
2. schvaluje Harmonogram jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu rozpočtu VEVaI na rok 2013 – 2015 a vzorový návrh zápisu z jednání,
3. ukládá sekretariátu rozeslat Harmonogram a návrh zápisu příslušným poskytovatelům,
4. bere na vědomí návrhy poskytovatelů.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy
B1) Návrh na odvolání člena OK SHV
Usnesení:
Rada navrhuje předsedovi Rady odvolat prof. PhDr. Tomáše Sirovátku, CSc. z funkce člena Odborné komise pro společenské humanitní vědy Rady.

C) BODY PRO INFORMACI
C1) Informace o jednání předsednictva mezi 269. a 270. zasedáním Rady
C2) Informace o přípravě konference CRIS 2012
C3) Usnesení ze zasedání předsednictva RVŠ dne 26. 1. 2012
C4) Setkání předsedy vlády a předsedy Rady RNDr. Petra Nečase a členů Rady s delegací švédské Královské technologické mise dne 9. května 2012 v Praze
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy