Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo 26. ledna 2012 v místnosti č. 201 Úřadu vlády České republiky

Přítomni: Ing. Josef Fulka, Jr., DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., PhDr. Milena Dosoudilová, CSc. (sRVVI)

Omluveni: prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Prezenční listina je uložena v sekretariátu RVVI.

Jednání řídil: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil.

Program jednání Bioetické komise dne 26. ledna 2012

1) prezence: omluveni pí. + pp. Haškovcová, Komárek, Mlčoch, Petr,
2) Schválení programu
3) Prohlášení o střetu zájmů
4) Projednání žádosti o povolení výzkumu od Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.
5) Usnesení k projednané žádosti
6) Informace o 3rd meeting of the EC International Dialogue on Bioethics
7) Informace o Spanish Bioethics Committe-Synthetic Biology
8) Zpráva o připravené volbě předsedy Bioetické komise

Ad 1
Místopředseda doc. Kuře přivítal členy komise a zahájil jednání. Komise byla ve smyslu článku 3 Jednacího řádu schopná se usnášet.

Ad 2
Navržený program jednání byl jednomyslně schválen.

Ad 3
Před vlastním projednáváním žádosti o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách předseda komise vyzval přítomné, aby oznámili střet zájmů. Všichni přítomní členové komise deklarovali absenci střetu zájmů.

Ad 4
Místopředseda komise uvedl jednotlivé odborné posudky žádosti o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách podané Biofyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i.; členové komise je předem obdrželi v písemné podobě. Následně proběhla diskuse k odborným posudkům. Poté byla intenzívně diskutována předložená žádost o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a byl projednán návrh odborného stanoviska k této žádosti.

Ad 5
Po ukončení rozpravy k návrhu odborného stanoviska předsedající nechal hlasovat o odborném stanovisku komise k podané žádosti. Pro vydání povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách hlasovalo všech přítomných 8 členů komise (hlasování se nikdo nezdržel). Na základě tohoto hlasování bylo přijato usnesení komise: Bioetická komise RVVI doporučuje udělit povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách Biofyzikálnímu ústavu AV ČR, v.v.i.
Komise formulovala odůvodněné odborné stanovisko, v němž Radě pro výzkum, vývoj a inovace doporučuje žádost povolit. Stanovisko je v souladu s čl. 4 Jednacího řádu nezveřejňovanou součástí-přílohou tohoto zápisu.

Ad 6
Místopředseda komise informoval o průběhu a tématech celosvětového setkání zástupců národních etických komisí (International Dialogue on Bioethics) v září 2011 v Bruselu, jehož se zúčastnil.

Ad 7
Místopředseda podal informaci o materiálu předaném hlavním vědeckým poradcem prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D., LL.M.-Spanish Bioethics Committee k problematice syntetické biologie. K tématu se rozvinula diskuse.

Ad 8
V nově jmenované Radě pro výzkum, vývoj a inovace s účinností od 1. prosince 2011 již není členem prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Bioetická komise RVVI tak je v současnosti bez předsedy; komise vzala na vědomí informaci o přípravě volby předsedy Bioetické komise Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 27.ledna 2012.

Místopředseda poděkoval členům komise za účast a jednání ukončil.

Zapsala: M. Dosoudilová

Schválil: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil.

Sdílejte na: