Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 24. října 2012 ve 13. 00 hod. v zasedací místnosti Odboru pro vědu a vzdělávání Ústřední vojenské nemocnice.

Přítomni: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., Ing. Lenka Moravcová (Úřad vlády ČR)

Omluveni: Ing. Josef Fulka, Jr., DrSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

Jednání řídil: plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Program jednání

1) Prezence: omluveni pp. Fulka, Komárek
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele
4) Schválení zápisu z jednání dne 26. ledna 2012
5) Změna ve vedení komise
6) Novelizace zákona 227/2006 Sb. (Usnesení vlády ČR z 19. 7. 2012 č. 543)
7) Plán činnosti komise
8) Informace o bioetice v EU (doc. Kuře)
9) Různé

Ad 1

Předseda komise prof. Ryska přivítal členy komise a zahájil jednání.

Ad 2

Navržený program jednání byl schválen.

Ad 3

Zapisovatelem byl určen doc. Kuře.

Ad 4

Zápis z jednání dne 26. ledna 2012 byl jednomyslně schválen.

Ad 5

Novým předsedou komise je plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Ad 6

Komise se seznámila s Usnesením vlády ČR z 19. července 2012 č. 543 o Harmonogramu předložení návrhů změn zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Proběhla obsáhlá diskuse k aktuálním problémům bioetiky a lékařské etiky. Byla ustanovena pracovní skupina, která se bude zabývat případnou novelizací zákona 227/2006 Sb.

Ad 7

V souladu s 5. článkem Statutu Bioetické komise RVV komise stanovila rámcový roční plán. Nejbližší pravidelné jednání komise bylo určeno na 20. února 2013. Další jednání komise budou iniciována v závislosti na došlých žádostech o schválení výzkumu na liniích hESC. Byla ustavena pracovní skupina, která se bude zabývat otázkami novelizace zákona 227/2006 Sb., tak, jak vyplývá z Usnesení vlády ČR z 19. července 2012 č. 543.

Ad 8

Doc. Kuře informoval o recentních stanoviscích EGE, prof. Martásek informoval o nejnovějších bioetických aktivitách Rady Evropy.

Ad 9

Prof. Syka informoval komisi o dokumentu Open Access in BiomedicalResearch (European Science Foundation, září 2012); na jehož vzniku se v rámci expertní skupiny podílel.

Předseda poděkoval členům komise za účast a jednání ukončil.

Zapsal: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr.phil.
Schválil: plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Sdílejte na: