Statut Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Bioetickou komisi ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) jako svůj odborný a poradní orgán podle § 35 odst. 7 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb., a podle § 24 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů ( dále jen „zákon o VLEKB“).

2. Bioetická komise se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem Bioetické komise. Statut a jednací řád Bioetické komise nebo jejich změny schvaluje předseda Rady na návrh Rady.

Článek 2
Působnost

1. Bioetická komise plní úkoly vyplývající ze zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákona o VLEKB a úkoly zadávané Radou, a to zejména

a) zpracovává

i. návrhy odborných stanovisek Rady k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk,

ii. další podklady pro řešení úkolů Rady spojených s bioetickými aspekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti moderní biologie a medicíny, 


b) vyjadřuje se v oblasti své působnosti k materiálům připravovaným Radou,

c) sleduje stav bioetické problematiky v EU a podle potřeby spolupracuje s obdobnými komisemi členských států EU.

2. Bioetická komise zpracovává rámcový roční program (plán) své činnosti a předkládá jej Radě ke schválení v termínu do 30. listopadu předcházejícího kalendářního roku.

3. Bioetická komise předkládá jednou za rok Radě zprávu o své činnosti, a to vždy do 30. září roku, za který se zpráva zpracovává.

Článek 3
Řízení Bioetické komise

1. Bioetická komise pracuje nezávisle a samostatně.

2. Činnost Bioetické komise řídí její předseda, kterého jmenuje a odvolává předseda Rady na návrh Rady. Předsedu Bioetické komise volí členové Rady v tajných volbách z řad členů Rady.

3. Předseda Bioetické komise je Radě odpovědný za činnost komise, jedná jejím jménem, řídí její jednání a schvaluje zápis z jednání.

4. Předsedu Bioetické komise zastupuje místopředseda, kterého volí Bioetická komise ze svých členů. Místopředseda může být odvolán na návrh členů Bioetické komise. O zvolení či odvolání místopředsedy rozhodují členové Bioetické komise tajnou volbou, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů komise.

5. Úkoly Bioetické komisi zadává Rada prostřednictvím předsedy Bioetické komise. Předseda Bioetické komise se může účastnit jednání předsednictva Rady, pokud je pozván předsedou Rady nebo 1. místopředsedou Rady. Pro tato jednání jsou mu zpřístupněny podklady k bodům, jejichž projednání se má účastnit.

6. Předsedu Bioetické komise může v případě jeho předem omluvené nepřítomnosti na zasedání Rady zastoupit místopředseda Bioetické komise, pokud ho předseda Bioetické komise v daném případě zastupováním na zasedání Rady pověří.

Článek 4
Členové Bioetické komise

1. Bioetická komise má 9 až 15 členů včetně předsedy. Členství v Bioetické komisi je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.

2. Členy Bioetické komise volí Rada v tajných volbách z řad odborníků zejména z oblasti lékařství, molekulární biologie a genetiky, práva, sociologie, filozofie a teologie.

3. Členy Bioetické komise jmenuje a na návrh Rady odvolává předseda Rady.

4. Funkční období člena Bioetické komise je čtyřleté. Člen Bioetické komise může být jmenován nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.

5. Členství v Bioetické komisi je neslučitelné se současným členstvím v

a) předsednictvu Grantové agentury České republiky,
b) předsednictvu Technologické agentury České republiky, nebo
c) předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky.

6. Členství v Bioetické komisi je nezastupitelné. Členové Bioetické komise jsou povinni se účastnit jednání komise a aktivně se podílet na práci komise.

7. V případě, že některý z členů Bioetické komise nevykonává svou funkci po dobu nejméně tří měsíců a vysloví-li s tím souhlas většina členů Bioetické
komise, může předseda Bioetické komise navrhnout Radě odvolání tohoto člena Bioetické komise a jmenování nového člena Bioetické komise.

8. Členové Bioetické komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných materiálech do doby jejich schválení a zveřejnění, nesmí šířit informace označené za důvěrné, osobní údaje získané v souvislosti s členstvím v Bioetické komisi a informace o neuzavřených správních řízeních, a to i po ukončení členství v Bioetické komisi. To nebrání odborné konzultaci projednávané problematiky.

Článek 5
Jednání Bioetické komise

1. Jednání Bioetické komise se řídí jednacím řádem Bioetické komise.

2. Jednání Bioetické komise se koná zpravidla dvakrát za rok nebo podle potřeby dané požadavky zákona o VLEKB. Termíny a místa jednání jsou stanoveny v rámcovém ročním programu (plánu) činnosti Bioetické komise, který schvaluje Rada.

3. Mimořádné jednání Bioetické komise se koná na žádost Rady nebo na žádost jedné třetiny členů Bioetické komise, a to do 14 kalendářních dnů po předání žádosti předsedovi Bioetické komise. Jednání komise svolává její předseda.

Článek 6
Střet zájmů

1. Přípravy návrhu odborného stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, k žádosti o změnu tohoto povolení nebo k žádosti o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk, ani projednávání tohoto návrhu se nesmí účastnit osoba, která je ve střetu zájmů. Za střet zájmů se považuje skutečnost, kdy má tato osoba jakýkoliv vztah k žadateli o povolení nebo k pracovišti, na kterém je výzkum prováděn, nebo se jakýmkoli způsobem účastní výzkumu, kterého se žádost týká.

2. Prohlášení o vyloučení střetu zájmů uvedeného v odstavci 1 je součástí zápisu ze zasedání Bioetické komise při projednání návrhu odborného stanoviska i zápisu ze zasedání Rady, na kterém je návrh stanoviska Bioetické komise projednáván.

Článek 7
Náklady na činnost a odměny členům Bioetické komise

1. Náklady na činnost Bioetické komise, včetně odměn jejích členů, jsou hrazeny z výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky.

2. Při zpracování předem zadaných materiálů hrazených z výdajů určených na zajištění činnosti Rady se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

3. Členům Bioetické komise náleží za výkon této veřejné funkce odměna, jejíž výši stanoví předseda Rady, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce. Pro tyto účely ukládá sekretariát Rady prezenční listiny z jednání Bioetické komise.

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu předsedy Rady.


V Praze dne 3. března 2011


RNDr. Petr Nečas v. r.
předseda vlády
a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Sdílejte na: