Usnesení k jednotlivým bodům programu 286. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 286. zasedání.

2. Zápis z 285. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 285. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Opatření k realizaci Metodiky 2013 - Pilíř II. a Pilíř III.

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí postup realizace Metodiky 2013,
2. mění usnesení k bodu 284/A0 v bodě 1. tak, že souhlasí s navýšením předpokládané hodnoty veřejné zakázky na zajištění činnosti OVHP z 16,8 mil. Kč na 29 mil. Kč,
3. vyjadřuje znepokojení nad zpožděním termínů realizace Metodiky hodnocení 2013 - 2015,
4. ukládá sekretariátu Rady informovat Radu o průběhu realizace Metodiky 2013 na 287. zasedání dne 25. října 2013.

A2) Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 a návrh stanoviska Rady

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu kultury.

A3) Žádost AVO o statut stálého hosta na zasedání Rady

Usnesení:

Rada doporučuje svému předsedovi nerozšiřovat okruh stálých hostů Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zpráva o stavu prací na návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o stavu prací na návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

 B2) Zpráva o postupu přípravy nadace na podporu excelence ve VaVaI

Usnesení:

Rada bere na vědomí zprávu o postupu přípravy nadace na podporu excelence ve VaVaI.

B3) Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí návrh Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021,
2. jmenuje k návrhu programu zpravodajem dr. Havlase,
3. ukládá zpravodaji, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady předložil na 287. zasedání Rady návrh stanoviska k tomuto materiálu.

B4) Volby kandidáta na člena vědecké rady Grantové agentury České republiky – vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Volby kandidáta na člena vědecké rady Grantové agentury České republiky“,
2. žádá svého předsedu o předložení kompletního materiálu na jednání vlády.

 B5) Návrh na odvolání a jmenování člena Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy - vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Návrh na odvolání a jmenování člena Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy“,
2. žádá svého předsedu o předložení kompletního materiálu na jednání vlády.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 285. a 286. zasedáním Rady

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

D1) Návrh výdajů SR na VaVaI na léta 2014-2016 projednávaný v rámci bodu jednání vlády „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a návrh usnesení vlády České republiky k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2015 a 2016 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016“ schválený vládou v demisi dne 25. září 2013

Usnesení:

Rada schvaluje "Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k výdajům státního rozpočtu na VaVaI na léta 2014-2016".

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 286. zasedání RVVI
 • Zápis z 285. zasedání RVVI
 • 286/A1
 • 286/A2
 • 286/A3
 • 286/B1
 • 286/B2
 • 286/B3
 • 286/B4
 • 286/B5
 • 286/C1
 • 286/D1