Usnesení k jednotlivým bodům programu 287. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. října 2013

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 287. zasedání.

2. Zápis z 286. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 286. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021 a návrh stanoviska Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu vnitra.

A2) Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON a návrh stanoviska Rady
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, upravený dle diskuse Rady,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko TA ČR.

A3) Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik
Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k bodu A3 - Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik,
2. ukládá sekretariátu Rady svolat schůzku zpravodaje prof. Málka a TA ČR a předložit upravený materiál na dalším 288. zasedání Rady dne 29. listopadu 2013.

A4) Návrh na změnu Statutu Grantové agentury ČR
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh na změnu Statutu Grantové agentury ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá sekretariátu Rady, aby zajistil zaslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení.

A5) Návrh na změnu Statutu Technologické agentury ČR
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh na změnu statutu Technologické agentury ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá sekretariátu Rady, aby zajistil zaslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení.

A6) Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí postup realizace Metodiky 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat Radu o průběhu realizace Metodiky 2013 na 288. zasedání dne 29. listopadu 2013.

A7) Výsledek posouzení VO ve Fázi 1 - říjen 2013
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – říjen 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat příslušné poskytovatele o výsledku,
3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. listopadu 2013.

A8) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013,
2. ukládá členům Rady zaslat připomínky k materiálu sekretariátu Rady do 8. listopadu 2013.

A9) Návrh Koncepce Zdravotnického výzkumu do roku 2022 a návrh stanoviska Rady
Usnesení:
Rada
1. jmenuje k návrhu Koncepce Zdravotnického výzkumu do roku 2022 zpravodajem Ing. Doležala,
2. schvaluje návrh stanoviska k návrhu Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022,
3. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu zdravotnictví.

A10) Návrh Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 a návrh stanoviska Rady
Usnesení:
Rada
1. jmenuje k návrhu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022 zpravodajem Ing. Doležala,
2. schvaluje stanovisko k návrhu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022,
3. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu zdravotnictví.

A11) Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) a návrh stanoviska Rady
Usnesení:
Rada
1. jmenuje k návrhu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) zpravodajem Ing. Doležala,
2. schvaluje stanovisko k Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II),
3. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Ministerstvu kultury.

A12) Žádost MŠMT o aktualizaci střednědobého výhledu SR VaVaI na léta 2015 a 2016
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. října 2013 č.j. MSMT-41844/2013-1, ve věci kofinancování Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
2. ukládá 1. mpř. Rady připravit návrh odpovědi ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy s požadavkem o kvantifikaci výdajů na kofinancování Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
3. ukládá 1. mpř. Rady požádat ministra školství, mládeže a tělovýchovy o analýzu financování udržitelnosti infrastruktur pro VaVaI.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2013 a materiál pro jednání vlády
       a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2013
       b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2013
       c) Materiál pro jednání vlády
Usnesení:
Rada
1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2013 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2013,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál (ad 287/B1, 287/C2) zaslal do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. mpř. Rady.

B2) Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2013 – změna usnesení
Usnesení:
Rada
1. schvaluje upravený postup aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR,
2. ukládá OK Rady předložit do 20. prosince 2013 návrh výsledného Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení v roce 2014 a 2015,
3. ukládá sekretariátu Rady předložit výsledek aktualizace Seznamu na 289. zasedání Rady dne 20. prosince 2013.

B3) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady GA ČR za rok 2013 a zpráva o činnosti GA ČR za rok 2013
Usnesení:
Rada
1. schvaluje Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady GA ČR za rok 2013 a zpráva o činnosti GA ČR za rok 2013,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá sekretariátu Rady, aby zajistil zaslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení.

B4) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady TA CR za rok 2013 a zpráva o činnosti TA ČR za rok 2013
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady TA ČR za rok 2013 a zprávu o činnosti TA ČR za rok 2013“,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá sekretariátu Rady, aby zajistil zaslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení.

C BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 286. a 287. zasedáním Rady
C2) Návrh na stanovení odměn členů Rady a členů poradních orgánů Rady za rok 2013 (součásti materiálu pro jednání vlády, které nejsou Radou  schvalovány)
      a) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady za rok 2013
      b) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů Rady za rok 2013
C3) Informace z Euroscience Open Forum 2014 v Kodani
C4) International space exploration forum, 9. leden 2014, Washington
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) RŮZNÉ

Sdílejte na:

Přílohy

 • návrh programu 287. zasedání RVVI
 • zápis z 286. zasedání RVVI
 • 287/A1
 • 287/A2
 • 287/A4
 • 287/A5
 • 287/A6
 • 287/A7
 • 287/A8
 • 287/A9
 • 287/A10
 • 287/A11
 • 287/A12
 • 287/B1
 • 287/B2
 • 287/B3
 • 287/B4
 • 287/C1
 • 287/C3
 • 287/C4