Zpráva o činnosti Bioetické komise RVV za rok 2008

Bioetická komise Rady pro výzkum a vývoj byla konstituována v souvislosti s přijetím zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
Bioetická komise RVV pracovala v roce 2008 ve složení:

Předseda: Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.
Místopředseda: PhDr. Josef Kuře, Ph.D.
Členové: RNDr. Alena Blažková, CSc., Dr., Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., Ing. Josef Fulka, DrSc., Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., MUDr. PhMr. Jan Payne, Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., MUDr. Dagmar Pohunková, Prof. MUDr. Jiří Rubeš, CSc., Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

Komise se řídila „Plánem práce Bioetické komise RVV pro rok 2008“, schváleným na 230. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 8. února 2008.

1. Projednávání žádostí a zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech podle zákona č. 227/2006 Sb. (dále VLEKB)
Tato činnost náleží k zásadním, v roce 2008 neobdržela Bioetická komise RVV žádnou žádost o zpracování stanoviska podle uvedeného zákona.

2. Informace z jednání Národních etických komisí zemí EU
Členové komise prostudovali materiály, zasílané mezinárodními orgány, zabývajícími se problematikou související s VLEKB. Stejně se zabývali předloženými cestovními zprávami členů, kteří se zúčastnili některé z konferencí na témata, která má komise jako předmět zájmu, vyplývající z jejího poslání. K materiálům byly vedeny podrobné diskuse a přijaty závěry.

3. Příprava zasedání NEC forum – Národních etických komisí v r. 2009 v Praze
Předseda komise na základě pravidla, že předsednická země v Radě EU zasedání Národních etických komisí, zahájil přípravné práce pro organizaci tohoto setkání v Praze v roce 2009 již v roce 2007. V roce 2008 se stala tato činnost hlavní náplní práce BK. Ve spolupráci s AV ČR, v.v.i. a Úřadem vlády ČR – sekcí pro předsednictví ČR v Radě EU byl určen termín jednání ve dnech 4.-5.června 2009, vybráno Kongresové centrum jako místo konání akce, zvolen hotel pro účastníky a další organizační záležitosti. Odbornou obsahovou stránku přípravy tvořily diskuse k určení programu jednání, ve spolupráci s DG Research v Bruselu. Intenzivní práce na celkovém kompletním zajištění průběhu NEC fora v Praze představují hlavní význam práce BK v roce 2008.

Průběžně jsou vypracovávány zápisy ze zasedání, předávané Radě k informaci a zveřejňovány na www.vyzkum.cz.


V Praze, 12. září 2008                                                                                                                                                                         Doc. MUDr. Vladimír Viklický,CSc.
                                                                                                                                                                                                            předseda Bioetické komise RVV

Sdílejte na: