Zpráva o činnosti Bioetické komise RVEVI za rok 2009

Bioetická komise Rady (dále BK) pracovala v roce 2009 ve složení:

Předseda: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.*
Místopředseda: Doc. PhDr. Josef Kuře, Ph.D., Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc.**
Členové: RNDr. Alena Blažková, CSc., Prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., Ing. Josef Fulka, DrSc., Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., MUDr. PhMr. Jan Payne, Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., MUDr. Dagmar Pohunková, Prof. MUDr. Jiří Rubeš, CSc., Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

*Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – jmenován předsedou Bioetické komise 26. května 2009
**Doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. - odvolán z funkce předsedy Bioetické komise v důsledku ukončení členství v Radě v září 2008 a jmenován do funkce místopředsedy Bioetické komise; 14. května byl 2009 na základě vlastní rezignace odvolán z členství v Bioetické komisi

Komise se řídila „Plánem práce Bioetické komise Rady pro rok 2009“, schváleným na 240. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 13. února 2009.

1. Projednávání žádostí a zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech podle zákona č. 227/2006 Sb.
Tato činnost náleží k zásadním, v roce 2009 neobdržela BK žádnou žádost o zpracování stanoviska.

2. Informace z jednání Národních etických komisí zemí EU
Členové komise prostudovali materiály, zasílané mezinárodními orgány, zabývajícími se problematikou bioetiky. Stejně se zabývali předloženými cestovními zprávami členů, kteří se zúčastnili některé z konferencí na témata, která má komise jako předmět zájmu, vyplývající z jejího poslání. Důležitou zprávu předložili místopředseda BK doc. Kuře a pracovnice sekretariátu Rady ing. Markéta Bříšková, kteří se zúčastnili 12. fora Národních etických komisí členských států EU (NEC forum) a setkání s Evropskou skupinou pro etiku (EGE) v Paříži ve dnech 27. - 28. listopadu 2008. K materiálům byly vedeny podrobné diskuse a přijaty závěry vzhledem k přípravě setkání Národních etických komisí v Praze.

3. Příprava zasedání NEC forum – Národních etických komisí v r. 2009 v Praze
Na základě pravidla, že předsednická země v Radě EU pořádá zasedání Národních etických komisí členských států EU probíhala organizační i obsahová příprava této akce v Praze ve dnech 4.-5. června 2009 ve spolupráci s AV ČR, v.v.i. a Úřadem vlády ČR – sekcí pro předsednictví ČR v Radě EU. Vzhledem k tomu, že nový předseda BK byl jmenován až v květnu 2009, vedl převážnou část jednání a všech přípravných prací ve spolupráci s centrálou v Bruselu místopředseda BK doc. Kuře.

4. Konání zasedání 13. NEC fora v Praze dne 4. - 5. června 2009
Vyvrcholením činnosti BK v roce 2009 bylo zasedání, které BK jakožto poradní orgán Rady organizovala pod záštitou českého předsednictví v Radě EU. Konalo se v Jižním sále Kongresového centra Praha. Celé forum řídil předseda BK Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. V rámci akce byly organizovány také společenské akce, na nichž a také na konferenci pronesly zdravice ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a 1. místopředsedkyně Rady PhDr. Miroslava Kopicová, ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Zuzana Roithová , MBA.
Celkem se konference zúčastnilo 80 účastníků z Evropy (členové European Group on Ethics in Science and New Technologies - EGE) i ČR. Hlavní programové bloky byly věnovány problematice současných aktivit v etické problematice, sledované Evropskou komisí při zavádění nových biomedicínských postupů a technologií obecně, dále genetickému testování, neurovědám, biometrickým a genetickým databázím ve vztahu k lidským právům i v rámci transatlantické spolupráce.
Z BK přednesli příspěvky doc. Kuře a ing. Josef Fulka. Účastníci vyslovili kladný ohlas jak k obsahu, tak organizaci konference. V jejím závěru deklaroval Péter Zilgalvis, vedoucí činitel v Evropské komisi pro DG Research a EGE přijaté rozhodnutí podporovat správnou legislativu, zamezující zneužívání výsledku výzkumu a vývoje. Informoval, že pro 7. Rámcový program je vytvořen audit etické stránky projektů ve výzkumu a vývoji. Zároveň poděkoval českým hostitelům a organizátorům za výbornou přípravu celého zasedání.
Zpráva o průběhu konference byla předložena a přijata na 244. zasedání Rady, 1. místopředsedkyně Rady organizátorům poděkovala za kvalitní práci.
Přednesené referáty jsou dostupné na webové stránce, zveřejněné v anglické verzi na stránkách poradních orgánů Rady na www.vyzkum.cz.

Z celkové práce BK jsou průběžně vypracovávány zápisy ze zasedání a předávány Radě k informaci. Jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

V Praze 7. září 2009                                                                                                                                                                  Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
                                                                                                                                                                                                      předseda Bioetické komise RVEVI

Sdílejte na: