Zpráva o činnosti Bioetické komise RVVI za rok 2010

Bioetická komise Rady (dále BK) pracovala do září 2010 ve složení:

Předseda: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Místopředseda: doc. PhDr. Josef Kuře, Ph.D.
Členové: RNDr. Alena Blažková, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc., PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., Ing. Josef Fulka, DrSc., doc. MUDr. Petr Hach, CSc., MUDr. PhMr. Jan Payne, prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., MUDr. Dagmar Pohunková, prof. MUDr. Jiří Rubeš, CSc., doc. PhDr. Petr Sak, CSc., prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

1. Projednávání žádostí a zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech podle zákona č. 227/2006 Sb. o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
Tato činnost náleží k zásadním. V únoru roce 2010 projednala BK žádost Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a zpracovala odborné stanovisku pro Radu, přijaté na jejím 251. zasedání dne 12.3.2010.

2. Další činnost BK
Někteří členové BK se aktivně zúčastnili konference pořádané Filosofickým ústavem AV ČR, v.v.i. s tématem Etika vědy v České republice. Věnovali se také problematice Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, platné v EU. Konstatovala, že v ČR chybí přijetí protokolu o biomedicínském výzkumu a rozhodla věnovat se tomuto tématu v příští práci.

3. Účast na zasedání XV. NEC fora
Předseda BK doc. Svoboda se zúčastnil XV. jednání NEC fora (zástupců bioetických komisí zemí EU k bioetické problematice). Podal zprávu z toho zasedání na 251. Radě dne 12.3.2010.

Z celkové práce BK jsou průběžně vypracovávány zápisy ze zasedání a předávány Radě k informaci. Jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

Na 254. zasedání Rady dne 9. června 2010 byl v rámci obměny poradních orgánů Rady zvolen novým předsedou Rady prof. RNDr. Václav Hampl, CSc. Noví členové BK byli voleni na 257. zasedání Rady dne 24. září 2010. Jsou to:
Členové: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, PhD., Ing. Josef Fulka Jr., DrSc., prof. PhDr., RNDr., Helena Haškovcová, CSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., Doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.


Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.                                                                                                                                                                        V Praze 30. 9. 2010

Sdílejte na: