Zpráva o činnosti Bioetické komise RVVI za rok 2011

Bioetická komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „BK“) pracovala od září 2010 a po celý rok 2011 ve složení:

Předseda: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
Místopředseda: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Členové: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., Ing. Josef Fulka, Jr., DrSc., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek. Dr., doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

1. Projednávání žádostí a zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech podle zákona č. 227/2006 Sb.
Tato činnost náleží k zásadním úkolům BK a je zakotvena v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. V srpnu v roce 2011 projednala BK žádost Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. a zpracovala odborné stanovisko pro Radu.

2. Další činnost BK
Komise diskutovala materiály zasílané z EU k problematice dané působností BK. K nejdůležitějším patřil např. dokument o výzkumu s lidsko-živočišnými chimérami, zpracovaný v Academy of Medical Science, UK.

Místopředseda BK se zúčastnil v září 2011 v Bruselu celosvětového setkání zástupců národních etických komisí (International Dialogue on Bioethics).

Z celkové práce BK jsou průběžně vypracovávány zápisy ze zasedání a předávány Radě k informaci. Jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.                                                                                                                                                                                V Praze 6. září 2011
předseda komise

Sdílejte na: