Zpráva o činnosti Bioetické komise Rady za rok 2012

Bioetická komise Rady (dále jen „BK“) pracovala v roce 2012 ve složení:

Předseda: plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (jmenován dne 27. ledna 2012)
Místopředseda: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Členové: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., Ing. Josef Fulka, Jr., DrSc., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek. Dr., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

1. Projednávání žádostí a zpracování stanoviska k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech podle zákona č. 227/2006 Sb.
Tato činnost náleží k zásadním úkolům BK a je zakotvena v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). V lednu v roce 2012 projednala BK žádost Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. a zpracovala odborné stanovisko pro Radu.

2. Další činnost BK
Komise diskutovala materiály, zasílané z EU k problematice dané působností BK. K nejdůležitějším patřil např. dokument o syntetické biologii od Spanish Bioethics Committee.

Místopředseda BK podal informaci o celosvětovém setkání zástupců národních etických komisí (International Dialogue on Bioethics) v Bruselu.

Z celkové práce BK jsou průběžně vypracovávány zápisy ze zasedání a předávány Radě k informaci. Jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.                                                                                                                                                                   V Praze 15. září 2012
předseda komise

Sdílejte na: