Zpráva o činnosti Komise pro Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje RVV za rok 2008

Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj (KHV) byla ustavena na 225. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 14. září 2007 jako stálý pracovní orgán pro otázky související s hodnocením výzkumu a vývoje a jejich výsledků a jeho souvislostí s financováním výzkumu a vývoje.

V roce 2008 pracovala ve složení:
Předseda: RNDr. Marek Blažka
Místopředseda: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Členové: RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., Ing. Václav Hanke (od 11. 4. 2008), Ing. Milan Holl, CSc., Ing. Miroslav Janeček, CSc., prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., Ing. Jan Marek, CSc. (do 11. 3. 2008), prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (od 11. 4. 2008), doc. Ing. Petr Ráb, DrSc., prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., prof. Ing. Petr Zuna, CSc.

Činnost Komise
Činnost byla zaměřena především na přípravu Metodiky hodnocení výsledků VaV pro rok 2008 a následující, a dále na problematiku hodnocení výsledků VaV i v jiných souvislostech potřebných pro plnění úkolů Rady (např. vzhledem k změně způsobu institucionální podpory VaV).
Komise se schází pravidelně jedenkrát za měsíc, případně častěji podle potřeby. V roce 2008 se doposud konalo celkem 8 jednání, další jsou plánována na říjen (2 jednání), listopad a prosinec.
Komise se aktivně zapojovala do činnosti Rady pro výzkum a vývoj v rámci připomínkového řízení k materiálům určeným pro jednání Rady pro výzkum a vývoj.
Základní údaje o Komisi (Statut, Jednací řád, Seznam členů) jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz, kde jsou rovněž zveřejňování zápisy z jednotlivých jednání.

Výsledky Komise:
- Definování a tvorba Národního referenčního rámce excelence – schváleno Radou pro výzkum a vývoj na 230. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 2. 2008
- Tvorba Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR včetně definování hodnotících kritérií – schváleno Radou pro výzkum a vývoj na 234. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 20. 6. 2008
- Návrh Metodiky hodnocení výsledků VaV – schváleno Radou pro výzkum a vývoj na 234. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 20. 6. 2008
- Upřesnění definic jednotlivých druhů výsledků pro předávání údajů o výsledcích do Informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) – schváleno Radou pro výzkum a vývoj na 234. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 20. 6. 2008
- Kontrola výsledků zařazených v IS VaV a návrh na vyřazení z hodnocení výsledků VaV v roce 2008 těch výsledků, u kterých bylo prokázáno nesplnění definic platných pro daný druh výsledků – schváleno Radou pro výzkum a vývoj na 236. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 10. 10. 2008

V Praze dne 22. září 2008                                                                                                                                                                                   RNDr. Marek Blažka
                                                                                                                                                                                                                               předseda Komise

Sdílejte na: