Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje RVEVI za rok 2009

Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Komise“) je stálý pracovní orgán pro otázky související s hodnocením výsledků výzkumu a vývoje a jeho souvislostí s poskytováním institucionální podpory.

V roce 2009 pracovala ve složení:
Předseda: RNDr. Marek Blažka
Místopředseda: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Členové: RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., Ing. Václav Hanke, Ing. Milan Holl, CSc., Ing. Miroslav Janeček, CSc., doc. RNDr. František Ježek, CSc., prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., doc. Ing. Petr Ráb, DrSc., prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Činnost Komise:
Činnost byla zaměřena především na přípravu Metodiky hodnocení výsledků VaV pro rok 2009 a na přípravu modelu hodnocení výsledků VaV v souvislosti s poskytováním institucionální podpory.
Komise se schází pravidelně jedenkrát za měsíc, případně častěji podle potřeby. V roce 2009 se doposud konalo celkem 7 jednání, další jsou plánována na říjen, listopad a prosinec.
Základní údaje o Komisi (Statut, Jednací řád, Seznam členů) jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz, kde jsou rovněž zveřejňování zápisy z jednotlivých jednání.

Výsledky Komise:
- Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR včetně definování hodnotících kritérií – schváleno Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 242. zasedání dne 10. 4. 2009
- Návrh Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009

V Praze dne 16. září 2009                                                                                                                                                                                   RNDr. Marek Blažka
                                                                                                                                                                                                                                  předseda KHV

Sdílejte na: