Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2010

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (KHV) v roce 2010 v původním složení skončila svou působnost v souvislosti s obměnou Rady k datu 30. června 2010.

Složení KHV do 30. června 2010:
Předseda: RNDr. Marek Blažka.
Členové: RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc., Ing. Václav Hanke, CSc., Ing. Milan Holl, CSc., Ing. Miroslav Janeček, CSc., prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., prof. Ing. Petr Zuna, CSc.

Činnost komise:
KHV se v původním složení sešla k jednání 21. ledna a 18. února 2010. Do ukončení své působnosti KHV nadále pracovala systémem peer rollam, kdy probíhala diskuse a následné hlasování. Tento systémem byl zvolen vzhledem:
• k probíhajícímu meziresortnímu připomínkovému řízení k Radou schválenému návrhu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů,
• k vyhodnocení splnění podmínek pro zařazení přihlášených periodik do procesu hodnocení odborných kritérií v rámci aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
• k posunutí termínu pro přihlášení periodik do aktualizace Seznamu.

Plánovaná činnost pro rok 2010 byla dodržena. Zápisy z uskutečněných zasedání jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz. Činnost KHV je možno shrnout do následujících bodů:

1. V rámci Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů byly diskutovány zaslané připomínky a následně bylo navrženo vypořádání uplatněných připomínek z meziresortního připomínkového řízení. Dále byly upřesňovány postupy a výklad pravidel uvedených v Metodice hodnocení, v kapitole IV. Pravidla ověřitelnosti vykazovaných výsledků uplatňované pro provedení kontroly vykázaných výsledků.
2. KHV provedla v rámci aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR v roce 2010, kontrolu stanovených odborných kritérií rozhodujících pro zařazení periodika na Seznam. Zároveň KHV provedla fyzickou kontrolu 50 zařazených periodik na Seznamu a následně navrhla 14 titulů periodik k vyřazení.

Na 252. zasedání Rady bylo schváleno zveřejnění výzvy na podávání návrhů na členy odborných poradních orgánů Rady. Volby proběhly na 255. zasedání Rady dne 25. června 2010 a dne 30. června 2010 byli noví členové jmenováni předsedou Rady.

Složení nově jmenované KHV je následující:
Předseda: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Členové: PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Činnost komise:

KHV se poprvé v novém složení sešla 23. srpna 2010 a zpracovala rámcový plán své činnosti pro rok 2010. V roce 2010 se plánuje sejít celkem čtyřikrát. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz.

1. Zásadní úkol, kterým se KHV zabývala hned po svém ustavení, byl mechanismus kontrol výsledků zařazených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011). Kontroly provádí ostatní tři Odborné komise Rady podle kritérií popsaných v kapitole IV Pravidla ověřitelnosti vykazovaných výsledků a členové KHV s nimi úzce spolupracovali a řešili některé sporné případy.
2. KHV se na svých jednáních průběžně věnuje přípravě Metodiky hodnocení 2012 a bude nově formulovat některé principy a kriteria tak, aby nová Metodika lépe reflektovala potřeby VaVaI. Nezbytná bude úzká spolupráce s ostatními OK Rady, zejména s OK SHV pro obory společenských a humanitních věd.
3. KHV se bude v rámci krátkých časových možností vyjadřovat ke klíčovým materiálům schvalovaným Radou (vnitřní připomínková řízení - průběžně) a to buď přímo nebo skrze svého předsedu.
4. KHV bude průběžně plnit další úkoly uložené jí přímo Radou.

Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.                                                                                                                                                                        V Praze 5. 10. 2010

Sdílejte na: