Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2012

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) pracovala do května 2012 pod vedením předsedy prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc. Po změně Statutu Rady, schváleného usnesením vlády ze dne 18. dubna 2012 č. 286, kde se stanovuje, že předsedou odborného a poradního orgánu je člen Rady, byl na 273. zasedání Rady dne 25. května 2012 jmenován předsedou prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Složení komise:
Předseda: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. - do 25. května 2012
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - od 25. května 2012
Členové: PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.;
Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., prof. MUDr. Cyril Höschl. DrSc., FRCPsych, doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. - od 25. května 2012 (dle Statutu KHV čl. 4 odst. 2 jsou stálými členy KHV předsedové odborných komisí Rady tj. předseda odborné komise pro společenské a humanitní vědy, předseda odborné komise pro vědy živé přírody, předseda odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství).

Činnost komise:
KHV v roce 2012 měla celkem 7 řádných zasedání a jedno mimořádné. Mezi řádnými zasedáními se podle potřeby uskutečňovala jednání mezi předsedou a členy KHV - garanty jednotlivých částí Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Dále probíhala jednání a konzultace s dalšími odborníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení výstupů VaVaI. Náplň práce KHV se odvíjela od jejího schváleného plánu činnosti. Zápisy z jednání KHV jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz.
1. Zásadním úkolem, kterým se KHV zabývala od úvodního lednového zasedání po celý rok 2012, bylo hodnocení VaVaI.
V této souvislosti KHV:
2. Přepracovala a doplnila Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platnou pro rok 2012.
3. Členové KHV se aktivně podíleli na verifikaci především publikačních výsledků v rámci prováděného hodnocení 2012.
4. KHV předložila Radě nové znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro rok 2013 (dále jen „Metodika 2013“), ve kterém jsou navrženy tři nové principy (tzv. pilíře) hodnocení, které odstraňují základní, často kritizované nedostatky minulé Metodiky. Navržené pilíře rozlišují postup hodnocení pro dobře verifikovatelné publikační výsledky, zavádějí hodnocení excelence výzkumných organizací (dále jen „VO“) na základě výběru výsledků samotnými VO a zavádějí hodnocení aplikovaných výsledků měřením objemu mzdových prostředků. Dále KHV doplnila a upřesnila mechanismus provádění kontrol výsledků zařazených do databáze Rejstříku informací o výsledcích (RIV).
5. V Metodice 2013 jsou nově formulovány principy a kritéria pro hodnocení publikačních výsledků, které lépe reflektují nejen aktuální požadavky vědecké obce, ale zohledňují i některá doporučení Mezinárodního auditu VaVaI v ČR. Takovou významnou změnou je především nový způsob hodnocení odborných publikací formou panelů, tj. postupem podle peer-review hodnocení. Dále je navrženo podle oborových zvyklostí hodnocení pouze typických publikačních výstupů tak, aby byly hodnoceny pouze skutečné výsledky daného oboru, nikoliv např. popularizace výsledků. Oborové alokace finančních prostředků, vyjádřené podílem procent, jsou navrženy tak, aby případné změny četností jednotlivých druhů výsledků neměly mezioborové dopady.
6. KHV intenzivně spolupracovala s ostatními odbornými a poradními orgány Rady (dále jen „OK“) a to jak při přípravě aktualizace Metodiky pro rok 2012, tak při přípravě Metodiky 2013. Předsedové všech tří OK nepřetržitě po celý rok zprostředkovávali obousměrný přenos informací, díky kterému mohly být do Metodiky 2013 postupně zapracovávány i základy oborových specifik a některá doporučení Mezinárodního auditu stavu VaVaI v ČR.
7. KHV pružně reagovala na upřesnění vzešlá z jednání předsednictva a Rady, a to díky precizní práci obou předsedů, resp. zpravodaje Rady, který se aktivně účastnil zasedání KHV a přesně objasňoval a zprostředkovával přenos jednotlivých stanovisek či požadavků mezi členy Rady a členy KHV ve vazbě na dané téma.
8. KHV spolupracovala na vypořádání obou meziresortních připomínkových řízení k Metodice 2012 i Metodice 2013 v rámci materiálů předkládaných vládě ČR ke schválení.

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.                                                                                                                                                                                       V Praze 9. října 2012
předseda KHV

Sdílejte na: