Usnesení k jednotlivým bodům programu 290. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. ledna 2014

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 290. zasedání.

2. Zápis z 289. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 289. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) První návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017

Usnesení:

Rada
1. schvaluje „První návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“,
2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat jej poskytovatelům,
3. ukládá pracovní skupině pro rozpočet a sekretariátu Rady připravit na 291. zasedání Rady „Mandát“ pro jednání s poskytovateli, včetně návrhu způsobu rozdělení výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací na základě výsledku hodnocení.

A2) Opatření k realizaci Metodiky 2013
      a) Informace o aktuálním stavu
      b) Aktualizace „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice“ v roce 2013
      c) Výběr členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů
      d) Úprava Přílohy č. 10 Metodiky 2013 – materiál pro jednání vlády
      e) Pozměňovací návrh prof. Málka k bodu 290/A2-b

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí předloženou informaci o aktuálním stavu realizace Metodiky 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat Radu o průběhu realizace Metodiky 2013 na 291. zasedání dne 28. února 2014,
3. schvaluje předloženou aktualizaci „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice“ v roce 2013 s tím, že v uvedeném Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, aktualizovaném v roce 2013, bude vyřazeno dalších 9 periodik, doplněno 5 periodik a budou upraveny identifikační údaje u 5 periodik; celkem bude evidováno 437 periodik,
4. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit schválený seznam na stránkách www.vyzkum.cz,
5. schvaluje předložený postup pro výběr členů OVHP a Expertních panelů,
6. schvaluje úpravu Přílohy č. 10 Metodiky 2013 – materiálu pro jednání vlády,
7. ukládá sekretariátu Rady rozeslat do meziresortního připomínkového řízení materiál pro jednání vlády ke změně harmonogramu Metodiky 2013,
8. ukládá sekretáři Rady zajistit externí kapacity na zajištění realizace Metodiky 2013.

A3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
      a) Pozměňovací návrh č. 1 prof. Höschla ze dne 27. 1. 2014
      b) Pozměňovací návrh č. 2 prof. Höschla ze dne 27. 1. 2014
      c) Pozměňovací návrh k návrhu usnesení od doc. Olivy ze dne 28. 1. 2014

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, po provedení revize ve smyslu připomínek,
2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat schválený návrh do meziresortního připomínkového řízení,
3. ukládá pracovní skupině Rady pro přípravu novely, jmenované na 285. zasedání Rady, a sekretariátu Rady připravit dokument, který jednoznačně stanoví, která ustanovení zákona č. 130/2002 Sb. budou změněna právem EU (zejm. nařízením, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem – General Block Exemption Regulation, GBER, nahrazujícím stávající nařízení č. 800/2008, a novým Rámcem státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a předložit ho v nejkratším možném termínu k projednání Radě,
4. ukládá pracovní skupině Rady pro přípravu novely, jmenované na 285. zasedání Rady, a sekretariátu Rady vypracovat dokument, jenž by sloužil jako doporučení Rady pro poskytovatele i příjemce státní podpory na VaVaI pro dobu přechodného období, než budou zákon č. 130/2002 Sb. (a/či jeho případná novela) a další normy ČR uvedeny do podoby kompatibilní s legislativou EU,
5. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci s TA ČR uspořádat seminář s ÚOHS a poskytovateli o veřejné podpoře na VaVaI a souběhu evropské a národní legislativní úpravy.

A4) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – leden 2014

Usnesení:

Rada
1. schvaluje zařazení společnosti ALKA Wildlife, o.p.s., na seznam výzkumných organizací ve Fázi 1 – leden 2014,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat příslušného poskytovatele o výsledku,
3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. února 2013,
4. upozorňuje poskytovatele, že od nabytí účinnosti nových předpisů EU týkajících se i výzkumných organizací, až do existence návazně zpracovaného nového Postupu pro posuzování výzkumných organizací, který z nich bude vycházet, nebude provádět posuzování výzkumných organizací vzhledem k tomu, že výsledky posouzení se budou muset uplatnit již podle nových předpisů EU při poskytnutí podpory na r. 2015 a dále,
5. ukládá sekretariátu Rady vyrozumět poskytovatele, že v souvislosti s novými předpisy EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebude Rada od 1. 4. 2014 na přechodnou dobu přijímat žádosti o posouzení výzkumných organizací.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 289. a 290. zasedáním Rady
C2) Zápisy z jednání
       a) Bioetické komise dne 27. listopadu 2013
       b) OK SHV dne 9. prosince 2013
C3) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013“
C4) Informace o setkání zástupců Rady pro výzkum, vývoj a inovace s novináři dne 14. ledna 2014
C5) Nominace delegátů ČR do programových výborů rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020
C6) Informace z EU

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy