Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2013

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) pracovala v roce 2013 pod vedením předsedy prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc.

Složení komise:
Předseda: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Místopředseda: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Členové: PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., předseda OK NŽP Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., předseda OK ŽP prof. MUDr. Cyril Höschl. DrSc., FRCPsych, předseda OK SHV doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Činnost KHV:
KHV v roce 2013 měla celkem 10 řádných zasedání. Mezi řádnými zasedáními se podle potřeby uskutečňovala jednání mezi předsedou a členy KHV - garanty jednotlivých částí Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (dále jen „Metodika“). Dále probíhala jednání a konzultace s dalšími odborníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení výstupů VaVaI. Náplň práce KHV se odvíjela od jejího schváleného plánu činnosti. Zápisy z jednání KHV jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz.
1. Zásadním úkolem, kterým se KHV zabývala od úvodního lednového zasedání po celý rok 2013, bylo hodnocení VaVaI a příprava Metodiky platné pro roky 2013 až 2015.
V této souvislosti KHV:
2. Při přípravě textu Metodiky vycházela z materiálu „Principy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013“, které Rada schválila na svém 277. zasedání dne 30. 11. 2012.
3. KHV předložila Radě nové znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro rok 2013 až 2015, ve kterém jsou navrženy tři nové principy (tzv. pilíře) hodnocení, které odstraňují základní, často kritizované nedostatky minulých metodik. Navržené pilíře rozlišují postup hodnocení pro dobře verifikovatelné publikační výsledky, zavádějí hodnocení kvality výzkumných organizací na základě výběru výsledků samotnými výzkumnými organizacemi a zavádějí nové hodnocení výsledků aplikovaného VaVaI měřením objemu finančních prostředků projektů přidělených v rámci soutěží týkajících se projektů aplikovaného VaVaI. Dále KHV v Metodice doplnila a upřesnila mechanismus provádění kontrol výsledků zařazených do databáze Rejstříku informací o výsledcích (RIV).
4. V Metodice jsou nově formulovány principy a kritéria pro hodnocení publikačních výsledků, které lépe reflektují nejen aktuální požadavky vědecké obce, ale zohledňují i některá doporučení Mezinárodního auditu VaVaI v ČR. Takovou významnou změnou je především nový způsob hodnocení odborných publikací formou panelů, tj. postupem podle peer-review hodnocení. Dále Metodika hodnotí (dle oborových zvyklostí) pouze typické publikační výstupy tak, aby byly hodnoceny pouze skutečné výsledky daného oboru, nikoliv např. popularizace výsledků. Oborové alokace bodových hodnot, vyjádřené podílem procent, jsou navrženy tak, aby případné změny četností jednotlivých druhů výsledků neměly mezioborové dopady.
5. Předseda KHV průběžně informoval odbornou veřejnost (kolegia děkanů fakult, Českou konferenci rektorů, Radu vysokých škol, GA ČR, TA ČR, Asociaci výzkumných organizací, Českou zemědělskou akademii, Vědeckou radu AV ČR atd.) o základních principech a změnách v nově připravované Metodice.
6. Členové KHV se aktivně podíleli na úpravách a přepracování textu Metodiky dle doporučení a připomínek členů Rady.
7. Členové KHV se aktivně podíleli na vypořádání připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového řízení k Metodice a na jejich zapracování do textu Metodiky.
8. Předseda KHV aktivně vedl opakovaná osobní jednání k vypořádání zásadních připomínek k textu Metodiky, které byly vzneseny jednotlivými připomínkovými místy v rámci meziresortního připomínkového řízení.
9. Někteří členové KHV se aktivně podíleli na konzultacích v rámci verifikace publikačních výsledků v rámci hodnocení prováděného v roce 2013 odbornými a poradními orgány Rady.
10. KHV při přípravě Metodiky spolupracovala s ostatními odbornými a poradními orgány Rady, předsedové všech tří komisí po celý rok zprostředkovávali obousměrný přenos informací.
11. Jednání KHV se aktivně účastnil i druhý zpravodaj Rady pro oblast hodnocení, který přesně objasňoval a zprostředkovával přenos jednotlivých stanovisek či požadavků mezi členy Rady a členy KHV ve vazbě na dané téma. KHV tak mohla pružně reagovat na upřesnění vzešlá z jednání Rady.
12. KHV se podílela na přípravě Memoranda o spolupráci mezi Radou a MŠMT v rámci koordinace řešení Individuálního projektu národního „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ a nově připravované Metodiky. KHV na svých jednáních průběžně konzultovala se zástupci MŠMT postup řešení zmíněného projektu.

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
předseda KHV

V Praze 1. října 2013

Sdílejte na: