Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 27. listopadu 2013 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Odboru pro vědu a vzdělávání Ústřední vojenské nemocnice.

Přítomni: plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Sekretariát RVVI: Ing. Pavel Jaroš.

Omluveni: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., Ing. Josef Fulka, Jr., DrSc., doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.

Program jednání:
1. Úvod a program jednání
2. Žádosti dle § 35 odst. 7 pís. c) zákona č. 130/2002 Sb.
3. Plán činnosti Bioetické komise na rok 2014
4. Různé

Ad 1)
Úvodem předseda přivítal členy Bioetické komise (dále jen „komise“), seznámil přítomné s programem jednání a omluvil nepřítomné členy. Komise program jednání bez připomínek schválila

Ad 2)
Podle § 35 odst. 7 pís. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, Bioetická komise zpracovává návrhy odborných stanovisek Rady pro výzkum, vývoj a inovace k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk.
Prof. Ryska informoval členy komise, že v průběhu roku 2013 komise žádnou žádost v této souvislosti neobdržela.

Ad 3)
Předseda seznámil přítomné s rámcovým plánem činností komise na rok 2014.

Ad 4)
Otevřela se široká diskuze ohledně etické problematiky ve zdravotním systému ČR a možnostech komise reagovat (poukázat) na případná kritická místa. Přítomní členové komise se shodli, že je potřeba upozornit na dva aktuální problémy z etické oblasti:

  1. Medicínsko-právní oblast - právní postavení pacienta a zdravotníka (lékaře/sestry) v systému zdravotní péče v souvislosti s růstem počtu soudních sporů mezi oběma skupinami. Problematika revizních znalců. (definice lege artis pojmu)
  2. Péče o psychiatrické pacienty – Česká republika obdrží 6 mld. z evropských fondů na transformaci psychiatrické péče, avšak velká část z těchto prostředků bude vynaložena na školení, semináře apod., tj. aktivity bez větší přidané hodnoty

Prof. Haškovcová upozornila na etický problém spojený se zajištěním péče (financováním péče) o pacienty s alzheimerovou chorobou. S ohledem na demografický vývoj České republiky, lze očekávat nárůst počtu těchto pacientů v příštích letech.

Termín příštího jednání stanoven nebyl.

Vypracoval: Ing. Pavel Jaroš
Ověřil: plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Sdílejte na: