Usnesení k jednotlivým bodům programu 291. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. února 2014

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 291. zasedání.

2. Zápis z 290. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 290. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017
a) „Mandát“ k jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na roky 2015 – 2017
b) Harmonogram jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na roky 2015 – 2017
c) Návrh zápisu k jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na roky 2015 – 2017
d) Návrhy výdajů poskytovatelů na VaVaI na roky 2015 – 2017 předané Radě k 14. 2. 2014

Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Mandát“ k jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na roky 2015-2017 a Harmonogram jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol o návrhu výdajů na VaVaI na rok 2015 – 2017,
2. bere na vědomí návrh zápisu k jednání zástupců Rady se správci rozpočtových kapitol a návrhy výdajů poskytovatelů na VaVaI na rok 2015 – 2017,
3. ukládá sekretariátu Rady zaslat „Harmonogram“ a návrh „Zápisu“ správcům rozpočtových kapitol.

A2) Opatření k realizaci Metodiky 2013 - informace o aktuálním stavu

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předloženou informaci o aktuálním stavu realizace Metodiky 2013,
2. schvaluje postup pro doplnění nominací do OVHP a Expertních panelů, uvedený v materiálu 291/A2 u,
3. schvaluje nominace do Expertních panelů č. 4, 7, 8, 9 a 10,
4. ukládá zpravodaji ve spolupráci se sekretariátem Rady doplnit Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený usnesením k bodu A2 na 290. zasedání Rady, o všechna periodika, která doporučila OK SHV, bez ohledu na to, zda jsou zároveň vedena v databázi SCOPUS,
5. pověřuje předsednictvo Rady ve spolupráci se zpravodajem schvalováním dalších případných úprav Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR s tím, že Rada bude následně informována.

A3) Výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – únor 2014

Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat příslušné poskytovatele o výsledku,
3. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výsledek posouzení na www.vyzkum.cz nejpozději do 15. března 2014.

A4) Seznam VO po provedení hodnocení výsledků v roce 2013

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Seznam VO po provedení hodnocení výsledků v roce 2013“,
2. schvaluje variantu č. 3 dokončení posuzování VO Fáze 2,
3. ukládá sekretariátu Rady vytvořit seznam VO Fáze 2 podle schválené varianty a zveřejnit jej na stránkách www.vyzkum.cz nejpozději do 15. března 2014.

A5) Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedkyně výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období

Usnesení:
Rada
1. schvaluje jako kandidáty na členy výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období: prof. Ing. Martina Fuska, CSc.; prof. Ing. Dagmar Juchelkovou, Ph.D.; prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr.h.c.; Ing. Josefa Mikulíka, CSc.; doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc.; prof. Ing. Petra Rába, DrSc.; prof. MUDr. Evu Sykovou, DrSc.; prof. Ing. Miroslava Václavíka, CSc. a prof. Ing. Petra Zunu, CSc.; a jako kandidáta na předsedu výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr.h.c.,
2. přerušuje jednání k tomuto bodu a ukládá sekretariátu Rady na příští 292. zasedání Rady připravit hlasování o návrhu na místopředsedu výzkumné rady TA ČR.

A6) Realizace opatření č. 14 Aktualizace NP VaVaI ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 – harmonogram

Usnesení:
Rada
1. schvaluje Realizace opatření č. 14 Aktualizace NP VaVaI ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 - harmonogram,
2. určuje zpravodajem prof. Ing. Rudolfa Haňku, MA, Ph.D., FRSS, FEng.,
3. za členy koordinační skupiny určuje PhDr. Miroslavu Kopicovou a Ing. Karla Aima, CSc.,
4. ukládá sekretáři Rady zahájit činnost Výkonné pracovní skupiny v červnu 2014,
5. ukládá sekretáři Rady zahájit činnost Koordinační skupiny do konce listopadu 2014,
6. ukládá sekretáři Rady předkládat výsledky práce Koordinační skupiny ke schválení Radě.

A7) Realizace opatření č. 18 Aktualizace NP VaVaI ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 – harmonogram

Usnesení:
Rada
1. schvaluje Realizaci opatření č. 18 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 – harmonogram,
2. určuje zpravodajem RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc.,
3. ukládá sekretariátu Rady vyzvat příslušná ministerstva a grantové agentury k nominaci zástupců do pracovní skupiny a zahájit činnost pracovní skupiny do 15. března 2014,
4. ukládá zpravodaji pravidelně informovat Radu o činnostech pracovní skupiny.

A8) Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předložený materiál,
2. schvaluje doporučení uvedená v tomto materiálu,
3. ukládá sekretariátu Rady toto doporučení rozeslat místopředsedovi vlády pro výzkum, vývoj a inovace a předsedovi Rady, výzkumným organizacím a poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu a vývoje v České republice.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Informace o výsledku jednání KHV s předkladateli materiálu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)“

Usnesení:
Rada schvaluje stanovisko KHV k materiálu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)“.

B2) Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál doporučení Rady k certifikovaným metodikám,
2. ukládá sekretariátu Rady doporoučení zveřejnit na www.vyzkum.cz.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 290. a 291. zasedáním Rady
C2) Rezignace prof. Fialy z funkce místopředsedy a člena RVVI
C3) Zápis z jednání OK NŽP dne 6. února 2014
C4) Pozvánka na mezinárodni konferenci SCICOM 2014
C5) Pozvánka na Innovation Convention, Brusel, 10. – 11. 3. 2014
C6) Informace o semináři Assessing Research Quality: Outcomes – Impact – Integrity
C7) Informace z EU

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • návrh programu 291. zasedání RVVI
 • 291/A1
 • 291/A2
 • 291/A3
 • 291/A4
 • 291/A6
 • 291/A7
 • 291/A8
 • 291/B1
 • 291/B2
 • 291/C1
 • 291/C2
 • 291/C3
 • 291/C4
 • 291/C5
 • 291/C6
 • 291/C7
 • Zápis z 290. zasedání RVVI