Usnesení k jednotlivým bodům 292. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. března 2014

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 292. zasedání.

2. Zápis z 291. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 291. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017
a) Druhý návrh SR VaVaI 2015-2017
b) Dopisy MŠMT a MPO k udržitelnosti a kofinancování
c) Zápisy z jednání zástupců Rady s poskytovateli

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí druhý návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017,
2. ukládá pracovní skupině pro rozpočet a sekretariátu Rady zpracovat třetí návrh rozpočtu podle připomínek a závěrů jednání Rady a předložit jej na příští zasedání jako materiál do meziresortního připomínkového řízení,
3. žádá svého předsedu, aby zahájil jednání s ministrem financí o návrhu výdajů SR na VaVaI na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017.

A2) Opatření k realizaci Metodiky 2013
a) Informace o aktuálním stavu
b) Výběr členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů
c) Zkušenosti s uplatněním Metodiky 2013 - prezentace

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předloženou informaci o aktuálním stavu realizace Metodiky 2013,
2. schvaluje II. kolo nominací do OVHP č. 1-7 a Expertních panelů č. 1, 2, 3, 5, 6 a 11,
3. pověřuje předsednictvo Rady vypracováním dopisu předsedy Rady, adresovaném ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém zdůrazní důležitost projektu IPn "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací", pro přípravu dlouhodobého systému hodnocení a financování VaVaI.

A3) Návrh na jmenování místopředsedy výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období

Usnesení:
Rada
1. schvaluje kandidáta na místopředsedu výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období prof. Ing. Martina Fuska, CSc.,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády „Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedu výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období“, kterým se navrhuje vládě jmenovat na druhé funkční období členy výzkumné rady TA ČR: prof. Ing. Martina Fuska, CSc.; prof. Ing. Dagmar Juchelkovou, Ph.D.; prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc.; dr.h.c.; Ing. Josefa Mikulíka, CSc.; doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc.; prof. Ing. Petra Rába, DrSc.; prof. MUDr. Evu Sykovou, DrSc.; prof. Ing. Miroslava Václavíka, CSc. a prof. Ing. Petra Zunu, CSc.; předsedou výzkumné rady TA ČR prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., dr.h.c. a místopředsedou prof. Ing. Martina Fuska, CSc.,
3. ukládá sekretariátu Rady rozeslat materiál pro jednání vlády do meziresortního připomínkového řízení.

A4) Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012“,
2. ukládá sekretariátu Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení.

A5) Volba místopředsedy RVVI

Usnesení:
Rada schvaluje výsledek hlasování o návrzích na funkci místopředsedy Rady, na základě kterého byl zvolen místopředsedou Rady prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

A6) Výzva k podávání návrhů na členy vědecké rady GA ČR

Usnesení:
Rada
1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů na členy vědecké rady GA ČR,
2. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit výzvu na webu www.vyzkum.cz.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava pro rok 2014

Usnesení:
Rada
1. schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2014,
2. ukládá sekretariátu Rady plnění úkolů dle Harmonogramu.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 291. a 292. zasedáním Rady
C2) Informace o jmenování a odvolání stálých hostů Rady
C3) Structure of the ERA progress report 2014
C4) Informace z EU

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • program 292. zasedání RVVI
 • 292/A1
 • 292/A2
 • 292/A3
 • 292/A4
 • 292/A6
 • 2921/B1
 • 292/C1
 • 292/C2
 • 292/C3
 • 292/C4
 • Zápis z 291. zasedání RVVI