Usnesení k jednotlivým bodům 293. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. dubna 2014

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 293. zasedání.

2. Zápis z 292. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 292. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Třetí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017
a) Třetí návrh výdajů SR VaVaI na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 (Třetí návrh Rady) a Komentář
b) Rozdílové tabulky střednědobý výhled vs. Třetí návrh Rady a návrhy poskytovatelů vs. Třetí návrh Rady
c) Materiál do mezirezortního připomínkového řízení

Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“,
2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat tento návrh, po úpravě ve smyslu závěrů jednání, do meziresortního připomínkového řízení s termínem zaslání připomínek do 10 pracovních dnů po vložení do e-klepu,
3. ukládá pracovní skupině pro rozpočet ve spolupráci se sekretariátem Rady po vypořádání připomínek a jeho schválení Radou předložit materiál na jednání vlády.

A2) Opatření k realizaci Metodiky 2013
a) Informace o aktuálním stavu
b) Návrhy aktualizovaných statutů a jednacích řádů OVHP a EP
c) Informace o realizaci IPn Metodika

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předloženou informaci o aktuálním stavu realizace Metodiky 2013;
2. schvaluje aktualizované statuty a jednací řády OVHP a Expertních panelů,
3. si stojí za svým názorem vyjádřeným v dopise předsedy Rady ministru školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterém podpořila projekt „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“, pro přípravu dlouhodobého systému hodnocení a financování VaVaI"; Rada přikládá projektu mimořádnou důležitost a doporučuje urychlené podepsání smlouvy s dodavatelem projektu.

A3) Návrh na jmenování členů Bioetické komise a KHV na druhé funkční období

Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup voleb o návrhu na členy Bioetické komise a KHV,
2. schvaluje výsledek voleb, na základě kterého zvolila:
a) členy Bioetické komise - prof. RNDr. Zdeňka Dvořáka, Ph.D., prof. RNDr. Stanislava Komárka, Dr., prof. PhDr. Petra Jemelku, Ph.D., prof. MUDr. Pavla Martáska, DrSc., prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc., prof. RNDr. Zdeňka Opatrného, CSc., prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc., prof. MUDr. Karla Smetanu, DrSc., prof. MUDr. Josefa Syku, DrSc., dr.h.c. a prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc.;
b) členy KHV - RNDr. Miloslava Frýzka, PhDr. Martinu Hábovou, doc. Ing. Michala Hocka, CSc., prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc., prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Dr., prof. Ing. Josefa Psutku, CSc. a prof. PhDr. Lenku Rovnou, CSc.,
3. navrhuje předsedovi Rady jmenovat uvedené členy a předsedy odborných a poradních orgánů Rady na druhé funkční období.

A4) Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR v roce 2013 – návrh postupu v roce 2014

Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložený návrh aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR včetně harmonogramu jeho realizace v roce 2014,
2. ukládá zpravodaji ve spolupráci se sekretariátem Rady realizovat aktualizaci Seznamu a na 299. zasedání Rady předložit Seznam ke schválení.

A5) Návrh na založení nadačního fondu Český vědecko-technologický institut

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Návrh na založení nadačního fondu Český vědecko-technologický institut“,
2. ukládá pracovní skupině a sekretariátu Rady připravit harmonogram konzultací „Návrhu na založení Českého vědecko-technologického institutu“ formou odborných seminářů pro zástupce organizací, kterých se založení Českého vědecko-technologického institutu týká,
3. žádá svého předsedu, aby započal jednání o „Návrhu na založení Českého vědecko-technologického institutu“ s MF, MŠMT a MPO a o jejich závěrech informoval Radu.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výroční zpráva RVVI za rok 2013

Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2013“, která byla vypracována podle závazné osnovy,
2. žádá předsedu Rady o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B2) Výroční zpráva GA ČR za rok 2013

Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Výroční zprávu Grantové agentury České republiky za rok 2013“,
2. žádá předsedu Rady o předložení materiálu vládě pro informaci.

B3) Výroční zpráva TA ČR za rok 2013

Usnesení:
Rada
1. schvaluje Výroční zprávu TA ČR za rok 2013,
2. žádá předsedu Rady o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B4) Hodnocení 2013 - vypořádání připomínek poskytovatelů

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí vypořádání připomínek poskytovatelů k III. etapě Hodnocení 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady předložit na 294. zasedání Rady konečné výsledky Hodnocení 2013 v souladu s platnou Metodikou.

B5) Informace o odvolání periodik, která nebyla zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (v rámci aktualizace v roce 2013)

Usnesení:
Rada bere Informaci o odvolání periodik, která nebyla zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (v rámci aktualizace v roce 2013) na vědomí.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 292. a 293. zasedáním Rady
C2) Zápis z jednání OK NŽP dne 10. dubna 2014
C3) Informace o jmenování a odvolání stálých hostů Rady
C4) Informace z EU
C5) Usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 k Úpravě Přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015)
C6) Žádost o vyhlášení NCV Česká hlava 2014

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • návrh programu 293. zasedání RVVI
 • zápis z 292. zasedání RVVI
 • 293/A1
 • 293/A2
 • 293/A3
 • 293/A4
 • 293/A5
 • 293/B1
 • 293/B2
 • 293/B3
 • 293/B4
 • 293/B5
 • 293/C1
 • 293/C2
 • 293/C3
 • 293/C4
 • 293/C5
 • 293/C6