Usnesení k jednotlivým bodům 294. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 294. zasedání.

2. Zápis z 293. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 293. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí připomínky zaslané v rámci meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“,
2. pověřuje předsednictvo Rady:
    a) vypořádáním připomínek a jejich zapracováním do materiálu pro jednání vlády,
    b) rozesláním upraveného materiálu členům Rady k vyjádření,
    c) schválením upraveného materiálu pro jednání vlády,
3. žádá svého předsedu o předložení materiálu „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“ na jednání vlády.

A2) Harmonogram konzultací k Návrhu na založení Českého vědecko-technologického institutu

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí Harmonogram konzultací k Návrhu na založení Českého vědecko-technologického institutu,
2. ukládá sekretariátu Rady tyto akce zajistit.

A3) Návrh změny programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2015 (BV II/1 – VZ) a návrh stanoviska Rady

Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k tomuto bodu,
2. ukládá sekretariátu Rady předložit tento materiál na další 295. zasedání Rady.

A4) Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu změny usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 593 o Programu Bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 a k návrhu změny Programu Bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020 (BV III/1 – VS)

Usnesení:
Rada
1. doporučuje poskytovateli předložit materiál na jednání vlády,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat poskytovateli stanovisko dopisem místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy Rady.

A5) Informace o odvolání periodik, která nebyla zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (v rámci aktualizace v roce 2013)

Usnesení:
Návrh usnesení nebyl přijat.

A6) Změna statutu OVHP a Expertních panelů a jednacího řádu OVHP a změna složení panelů

Usnesení:
Rada
1. schvaluje navrhované změny ve statutu OVHP a statutu Expertních panelů a v jednacím řádu OVHP,
2. schvaluje navržené změny ve složení OVHP a Expertních panelů.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2013

Usnesení:
Rada
1. schvaluje konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2013,
2. ukládá sekretariátu Rady zveřejnit konečné výsledky hodnocení 2013 dle harmonogramu platné Metodiky 2013,
3. ukládá sekretariátu Rady vypracovat návrh na uplatnění postupu podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., týkajícího se výsledků vyřazených z hodnocení 2013.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 293. a 294. zasedáním Rady
C2) Usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 341 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012
C3) Informace o „Doporučení k otevřenému přístupu (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR“
C4) Opatření k realizaci Metodiky 2013
C5) Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2014 a výhled na 1. pololetí 2015
C6) Informace z EU

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy