Usnesení k jednotlivým bodům programu 295. zasedání

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 295. zasedání.

2. Zápis z 294. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 294. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Opatření k realizaci Metodiky 2013
a) Informace o realizaci Metodiky 2013
b) Změny v EP a OVHP
c) Informace o realizaci IPn Metodika

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí předloženou informaci o aktuálním stavu realizace Metodiky 2013,
2. schvaluje navržené změny v EP a OVHP,
3. bere na vědomí předloženou informaci o IPn Metodika.

A2) Návrh změny programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2015 (BV II/1 – VZ) a návrh stanoviska Rady

Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko k Návrhu změny programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2010 – 2015 (BV II/1 – VZ),
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko ministru vnitra dopisem místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy Rady.

A3) Metodika přípravy a hodnocení programů účelové podpory VaVaI (Opatření 18)

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí „Opatření č. 18 - Metodika přípravy a hodnocení programů účelové podpory VaVaI“,
2. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodajem materiál dopracovat a předložit na další jednání Rady.

A4) Postup pro hodnocení realizace NP VaVaI a cílové hodnoty sledovaných indikátorů ve vazbě na hodnoty těchto indikátorů ve vzorku srovnatelných zemí (Opatření 21)

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí „Opatření č. 21 – Postup pro hodnocení realizace NP VaVaI a cílové hodnoty sledovaných indikátorů ve vazbě na hodnoty těchto indikátorů ve vzorku srovnatelných zemí“,
2. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodajem materiál dopracovat a předložit na další jednání Rady.

A5) Rekapitulace doporučení mezinárodního auditu výzkumu a návrhy opatření

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí Rekapitulaci doporučení mezinárodního auditu výzkumu a návrhy opatření,
2. ukládá sekretariátu Rady, aby dle výsledku diskuse Rady zapracoval opatření do plánu práce Rady na další období a ten předložil na dalším zasedání Rady.

A6) Návrh doporučení Rady k aplikaci nařízení Komise, kterým se určité kategorie státní podpory považují za slučitelné s vnitřním trhem

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí „Návrh doporučení Rady k aplikaci nařízení Komise, kterým se určité kategorie státní podpory považují za slučitelné s vnitřním trhem“,
2. ukládá sekretariátu Rady zapracovat připomínky z diskuse,
3. ukládá řediteli Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace projednat doporučení s ÚOHS.

A7) Projednání způsobu rozdělení podpory na RVO pro poskytovatele na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh rozdělení podpory na RVO na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017, v poměru 80:20 tak, že 20% celkové částky na RVO bude rozděleno v poměru bodových výsledků jednotlivých poskytovatelů z hodnocení podle Metodiky 2013 a 80% rozpočteno v poměru výdajů na RVO pro jednotlivé poskytovatele v roce 2014,
2. ukládá sekretariátu Rady promítnout dle možností tento princip do návrhu rozpočtu na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednání předsednictva mezi 294. a 295. zasedáním Rady
C2) Informace z EU
C3) Informace o zasedání předsednictva RVŠ dne 19. června 2014
C4) Informace z jednání Tripartity
C5) Usnesení 126. zasedání Pléna České konference rektorů
C6) Seminář k Pravidlům pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
C7) Informace o předání údajů do RIV pro hodnocení výsledků výzkumných organizací (sběr v roce 2014)
C8) Informace o Návrhu výdajů SR VaVaI na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy