Usnesení k jednotlivým bodům programu 296. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 296. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Představení jednotlivých členů Rady

 Usnesení:
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

A2) Informace novým členům o postavení a struktuře Rady a jejich úkolech na 2. pololetí 2014

Usnesení:
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

A3) Diskuse na téma „Jak může člen Rady přispět k jejímu účelu“

Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí výsledky diskuse členů Rady,
2. ukládá sekretariátu Rady připravit návrh na změnu Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Jednacího řádu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

A4) Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období

Usnesení:
Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení,
2. schvaluje materiál „Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady TA ČR na druhé funkční období“,
3. žádá svého předsedu o předložení materiálu na nejbližší schůzi vlády.

A5) Návrh kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava 2014

Usnesení:
Rada
1. doporučuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2014 prof. RNDr. Emilu Palečkovi, DrSc.,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajného hlasování,
3. navrhuje požádat předsedu vlády o zkrácení meziresortního připomínkového řízení,
4. ukládá sekretariátu Rady zajistit rozeslání materiálu do meziresortního připomínkového řízení,
5. žádá svého předsedu o předložení kompletního materiálu na jednání vlády.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o volbě člena předsednictva a předsedy GA ČR
C2) Informace o volbě členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady GA ČR

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy