Usnesení k jednotlivým bodům programu 297. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. září 2014

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 297. zasedání.

2. Zápis z 296. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 296. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Volba členů předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup při volbě 1. místopředsedy a místopředsedy Rady,
2. schvaluje výsledek hlasování o návrzích na funkci 1. místopředsedy Rady a místopředsedů Rady, na základě kterého byla zvolena 1. místopředsedkyní Rady prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA a místopředsedou Rady byl zvolen Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.

A2) Volba předsedy Bioetické komise
Usnesení:
Rada
1. schvaluje navržený postup při tajné volbě předsedy Bioetické komise,
2. schvaluje výsledek tajné volby, na základě které byl navržen na funkci předsedy Bioetické komise prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
3. žádá svého předsedu, aby prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc. jmenoval předsedou Bioetické komise.

A3) Volba člena předsednictva a předsedy GA ČR
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr.h.c. členkou předsednictva GA ČR a prof. RNDr. Ivana Netuku, DrSc. předsedou GA ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá sekretariátu Rady zaslat do meziresortního připomínkového řízení materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku voleb.

A4) Volba členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady GA ČR
Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do dalšího 298. zasedání Rady.

A5) Struktura úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o struktuře úřadu místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace,
2. bere na vědomí, že úřad místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace připraví harmonogram práce na rok 2014 a 2015.

A6) Žádost Ministerstva dopravy o stanovisko Rady k materiálu pro jednání vlády „Národní kosmický plán 2014-2019“
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Národní kosmický plán 2014-2019“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat toto stanovisko Ministerstvu dopravy.

A7) Žádost o převod finančních prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstvo zdravotnictví
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh na převod finančních prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstvo zdravotnictví České republiky,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat Ministerstvu zdravotnictví odpověď.

A8) Hodnocení poskytovatele podpory VaVaI - Ministerstvo zdravotnictví (Opatření č. 20)
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí materiál „Hodnocení poskytovatele podpory VaVaI – Ministerstvo zdravotnictví (Opatření č. 20)“,
2. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodajem materiál dopracovat a znovu předložit na 298. zasedání Rady.

A9) Postup pro hodnocení realizace NP VaVaI a cílové hodnoty sledovaných indikátorů ve vazbě na hodnoty těchto indikátorů ve vzorku srovnatelných zemí (Opatření č. 21)
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí „Postup pro hodnocení realizace NP VaVaI a cílové hodnoty sledovaných indikátorů ve vazbě na hodnoty těchto indikátorů ve vzorku srovnatelných zemí (Opatření č. 21)“,
2. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodajem materiál dopracovat a znovu předložit na 298. zasedání Rady.

A10) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb.
Usnesení:
Rada doporučuje změnu v § 7 odstavci 7 dle verze schválené na 290. zasedání Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Termíny zasedání Rady v roce 2015
Usnesení:
Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2015.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Zápis z 295. zasedání Rady
C3) Návrh na rozdělení úkolů Rady mezi zpravodaje
C4) Zastoupení členů Rady v jiných orgánech
C5) Usnesení vlády ze dne 27. 8. 2014 č. 686 o odvolání předsedy GA ČR
C6) Rekapitulace doporučení mezinárodního auditu výzkumu a návrhy opatření
C7) Metodika přípravy a hodnocení programů účelové podpory VaVaI (Opatření č. 18)
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy