Usnesení k jednotlivým bodům programu 298. zasedání

1. Schválení programu
Usnesení:
Rada schvaluje program 298. zasedání.

2. Zápis z 297. zasedání Rady
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 297. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Volba členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady GA ČR
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Zdeňka Bittnara, DrSc., prof. Ing. Janu Hajšlovou, CSc., prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., prof. RNDr. Jana Hanouska, CSc., prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc., prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., dr. h. c., prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc., doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., Ph.D., prof. MUDr. Julia Špičáka, CSc., prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., MBA členy vědecké rady GA ČR; prof. Ing. Zdeňka Bittnara, DrSc. předsedou a prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc. místopředsedou vědecké rady GA ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledků tajných voleb,
3. ukládá sekretariátu Rady zaslat do meziresortního připomínkového řízení materiál pro jednání vlády.

A2) Postup při posuzování výzkumných organizací
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Postup při posuzování výzkumných organizací“,
2. žádá místopředsedu Rady Mgr. Markse o zahájení procesu posuzování výzkumných organizací dle schváleného materiálu.

A3) Hodnocení poskytovatele podpory VaVaI - Ministerstvo zdravotnictví (Opatření č. 20)
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Hodnocení poskytovatele podpory VaVaI – Ministerstvo zdravotnictví (Opatření č. 20)“,
2. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodajem materiál „Hodnocení poskytovatele podpory VaVaI – Ministerstvo zdravotnictví (Opatření č. 20)“ projednat s Ministerstvem zdravotnictví a předložit na další jednání Rady,
3. žádá sekretariát Rady o přípravu souhrnného materiálu o souvisejícím výzkumu.

A4) Postup pro hodnocení realizace NP VaVaI a cílové hodnoty sledovaných indikátorů ve vazbě na hodnoty těchto indikátorů ve vzorku srovnatelných zemí (Opatření č. 21)
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Postup pro hodnocení realizace NP VaVaI a cílové hodnoty sledovaných indikátorů ve vazbě na hodnoty těchto indikátorů ve vzorku srovnatelných zemí (Opatření č. 21)“,
2. ukládá sekretariátu Rady ve spolupráci se zpravodajem materiál použít při hodnocení Aktualizace NP VaVaI v roce 2015.

A5) Hodnocení VaVaI
a) Průběh hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014
b) Stav realizace projektu „Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI (IpN Metodika)
Usnesení:
Rada
1. přerušuje jednání k bodu A5,
2. žádá místopředsedy Rady prof. Málka a Mgr. Markse ve spolupráci se sekretariátem Rady o zpracování podkladu ke stavu hodnocení na listopadové 299. zasedání Rady,
3. bere na vědomí informaci o stavu realizace projektu „Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI“ (IpN Metodika).

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2014 a materiál pro jednání vlády
a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2014
b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2014
c) Materiál pro jednání vlády
Usnesení:
Rada
1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2014 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2014,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá sekretariátu Rady, aby kompletní materiál zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

B2) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2014 a zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2014
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2014 a zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2014“,
2. ukládá sekretariátu Rady, aby informaci o schválení materiálu zaslal GA ČR.

B3) Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR za rok 2014 a zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2014
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR za rok 2014 a zprávu o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2014“,
2. ukládá sekretariátu Rady, aby informaci o schválení materiálu zaslal TA ČR.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace k S3 strategii
C3) Informace ke strukturálním fondům
C4) Stav center OP VaVpI
C5) Usnesení vlády (ze dne 1. října 2014 č. 794, č. 803, č. 804 a ze dne 15. října 20104 č. 841)
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy