Usnesení k jednotlivým bodům programu 299. zasedání RVVI dne 28. listopadu 2014

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 299. zasedání.

2. Zápis z 298. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 298. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Udržitelnost center OP VaVpI
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí informaci o zajištění udržitelnosti center OP VaVpI,
2. upozorňuje vládu a MŠMT na potřebu ujasnit a definovat organizační začlenění případně vydělení nově vzniklých výzkumných center (zejména z PO1), v rámci jejich mateřských organizací; dále upozorňuje vládu a MŠMT na nezbytnost zahrnout do strategie zajištění lidských zdrojů pro výzkumná centra úroveň PhD studia, např. důslednou koordinací s připravovanými výzvami OP VVV; dále Rada upozorňuje na chybějící analýzu rizik,
3. ukládá místopředsedovi Rady Mgr. Marksovi, členům Rady prof. Dvořákovi a doc. Machanovi, aby ve spolupráci s MF, MPO a MŠMT vypracovali dokument o dopadech na přípravu návrhu výdajů na státní rozpočet na VaVaI pro roky 2016-2020,
4. žádá MF, MPO a MŠMT o úzkou spolupráci v této věci dle usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 652.

A2) Statut a Jednací řád Rady
Rada
1. schvaluje návrh změn Statutu a Jednacího řádu Rady, upravený dle výsledku jednání o jednotlivých navržených změnách,
2. ukládá sekretariátu Rady předložit upravený Statut Rady do meziresortního připomínkového řízení a vypořádat případné připomínky,
3. pověřuje předsednictvo Rady schválením vypořádání připomínek vznesených v rámci meziresortního připomínkového řízení,
4. ukládá sekretariátu Rady Statut Rady předložit na jednání vlády.


A3) Změna Programu veřejných zakázek ve VaVaI pro potřeby státní správy „BETA“
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.


A4) Návrh změny skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské granty“)
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Návrh na změnu skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské granty“)“,
2. ukládá sekretariátu Rady zaslat stanovisko Grantové agentuře České republiky.

A5) Příprava návrhu výdajů SR VaVaI 2016-2020 – k diskusi
Usnesení:
Rada
1. schvaluje Pokyny Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 28. listopadu 2014 k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2016-2018 s výhledem do roku 2020 (pokyny SR VaVaI 2016-2020) se zapracováním připomínek dle diskuse Rady,
2. ukládá sekretariátu Rady připravit na příští zasedání Rady tzv. „První návrh rozpočtu Rady“ (podle střednědobého výhledu v návrhu zákona o SR 2015, který je v PSP) a návrh dopisu místopředsedy vlády dr. Bělobrádka pro poskytovatele se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů,
3. jmenuje zpravodajem pro SR VaVaI místopředsedu Rady dr. Markse.

A6) Zpráva o stavu hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí „Zprávu o stavu hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014“,
2. ukládá sekretariátu Rady neprodleně dokončit hodnocení prováděné v roce 2014 ve všech jeho částech tak, jak předepisuje platná Metodika 2013,
3. ukládá sekretariátu Rady připravit změnu harmonogramu Metodiky 2013 a zaslat jej do meziresortního připomínkového řízení,
4. ukládá sekretariátu Rady předložit návrh vypořádání připomínek vznesených v rámci meziresortního připomínkového řízení na jednání Rady.

A7) Návrh na změny v Grantové agentuře České republiky – podklad k diskusi
Usnesení:
Rada doporučuje předsednictvu GA ČR, aby projednalo a navrhlo vládě České republiky ke schválení změny Statutu GA ČR a Statutu Oborových komisí GA ČR.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh na jmenování člena VR TA ČR na druhé funkční období
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál pro jednání vlády „Návrh na jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky na druhé funkční období“, kterým se navrhuje vládě jmenovat na druhé funkční období členem výzkumné rady TA ČR prof. RNDr. Jana Hajiče, Dr.,
2. ukládá sekretariátu Rady rozeslat materiál pro jednání vlády do meziresortního připomínkového řízení.


B2) Aktualizace „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice“ v roce 2014
Usnesení:
Rada
1. schvaluje předloženou aktualizaci „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice“ v roce 2014 v počtu 160 periodik,
2. ukládá sekretariátu Rady doplnit tato periodika na seznam aktualizovaný v roce 2013 a úplný seznam periodik zveřejnit na stránkách www.vyzkum.cz.

B3) Roční zpráva o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu do roku 2015 v roce 2013
Usnesení:
Rada bere na vědomí „Roční zprávu o průběhu realizace Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu do roku 2015 v roce 2013“.

B4) Zastoupení členů Rady v jiných orgánech
Usnesení:
Rada
1. schvaluje nominace členů Rady do jiných orgánů,
2. ukládá sekretariátu Rady informovat tyto orgány o změnách v zástupcích Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Jmenování členů Rady do pracovních skupin GA ČR
C3) Souhrnná zpráva o řešených Výzkumných záměrech s institucionální podporou Ministerstva zemědělství v období 2009-2013
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 299. zasedání Rady
 • Zápis z 298. zasedání RVVI
 • 299/A1
 • 299/A4
 • 299/A5
 • 299/A6
 • 299/A7
 • 299/B1
 • 299/B2
 • 299/B3
 • 299/B4
 • 299/C1
 • 299/C2
 • 299/C3