Usnesení k jednotlivým bodům programu 300. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 300. zasedání.

2. Zápis z 299. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 299. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) SR VaVaI
      a) Podklad k jednání o SR VaVaI na roky 2016-2018
      b) Principy pro přípravu návrhu SR VaVaI na rok 2016 s výhledem na léta 2017-2020 (podklad zpracovaný prof. Jungwirthem)

Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Podklad k jednání o SR VaVaI na roky 2016-2018“,
2. ukládá sekci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace zaslat dopisem MPR první návrh RVVI poskytovatelům s žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů do 31. ledna 2015,
3. žádá sekci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, aby na 301. zasedání Rady připravila podklady pro diskusi o právní formě Českého vědecko-technologického institutu (CIST),
4. žádá členy Rady, aby zaslali připomínky k realizaci CIST v kontextu s financováním VaVaI z národních a evropských zdrojů.

A2) Výsledky posuzování výzkumných organizací - prosinec 2014

 Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Výsledky posuzování výzkumných organizací – prosinec 2014“,
2. ukládá sekci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace předložit výsledky posouzení subjektů, u nichž byl proces posuzování přerušen, na 301. zasedání v lednu 2015.

A3) Zpráva o stavu hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 – pokračování diskuse

Usnesení:
Rada
1. konstatuje, že je vyřešena otázka rozdělení výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací na rok 2015,
2. ukládá zpravodaji, aby ve spolupráci se sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace upřesnil na 301. zasedání Rady podrobnosti výpočtu dle Metodiky 2013,
3. ukládá zpravodaji, aby ve spolupráci se sekcí místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace na 302. zasedání Rady navrhl způsob rozdělení výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v roce 2016.

A4) Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 – zadání, struktura

Usnesení:
Rada
1. schvaluje předložený návrh Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 včetně harmonogramu jejího zpracování,
2. jmenuje zpravodaji pro Analýzu prof. Jurajdu a doc. Havlíčka,
3. ukládá zpravodaji ve spolupráci se sekretariátem Rady realizovat Analýzu a předložit ji ke schválení Radě na 303. zasedání.

A5) Změny programů TA ČR

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Změny programů TA ČR“,
2. ukládá sekci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Rady zaslat stanovisko předkladateli.

A6) Změna Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu OMEGA

Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Změna programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu OMEGA“, doplněný dle připomínek členů Rady,
2. ukládá sekci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace zaslat stanovisko předkladateli.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Zápis z jednání Bioetické komise dne 21. 11. 2014
C3) Zápis z Rady pro vývoj Národního úložiště šedé literatury dne 25. 11. 2014

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy