Zápis z jednání Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo 21. listopadu 2014 v 13.30 hod. v místnosti č. 179 na Úřadu vlády ČR.

Přítomni: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (předseda), prof. PhDr. Petr Jemelka, Ph.D., prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c.
Sekretariát RVVI: Ing. Pavel Jaroš.

Omluveni: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Program jednání:
1. Úvod a program jednání
2. Volba místopředsedy Bioetické komise
3. Rámec činnosti Bioetické komise na rok 2015
4. Různé

Ad 1)
Úvodem předseda přivítal členy Bioetické komise (dále jen „komise“), seznámil přítomné s programem jednání a omluvil nepřítomné členy. Komise program jednání bez připomínek schválila. S ohledem na personální změny v komisi dále proběhlo krátké představení všech členů.

Ad 2)
Předseda uvedl postup a pravidla pro volbu místopředsedy komise a otevřel diskuzi ke kandidátům na tuto funkci. Následně proběhla tajná volba místopředsedy komise. Místopředsedou byl zvolen prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Ad 3)
Předseda seznámil přítomné s rámcovým plánem činnosti komise na rok 2015 a vyzval členy k případným připomínkám a návrhům na doplnění. Hlavní činností komise je projednávání žádostí a zpracování stanovisek k žádostem podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Proběhla stručná rekapitulace stanovisek, které komise v této souvislosti doposud vydala.

Dále se otevřela debata v souvislosti s úzce vymezenou působností komise. Na úrovni České republiky chybí orgán, který by se komplexně zabýval bioetickou problematikou. Prof. Syka v této souvislosti hovořil o roztříštěnosti systému a společně s prof. Mártáskem uvedl orgány fungující na nadnárodní úrovni - Mezinárodní výbor pro bioetiku UNESCO a Bioetickou komisi Rady Evropy. Prof. Syka navrhnul, aby se komise zasadila o uspořádání bioetické konference v ČR v roce 2015 nebo 2016. Návrh byl přítomnými členy komise přijat. Prof. Martásek doporučil pořádání této konference v rámci programu DEBRA.

Předseda komise navrhnul, aby byly na webu Rady pro výzkum, vývoj a inovace www.vyzkum.cz v sekci Bioetické komise zveřejňovány důležité dokumenty z oblasti bioetiky.

Předseda přislíbil dopracovat rámec činnosti komise na rok 2015 dle výsledku debaty a rozeslat tento rámec členům komise elektronickou cestou.

Ad 4)
Termín příštího jednání bude dohodnut dle potřeby prostřednictvím e-mailu.

Vypracoval: Ing. Pavel Jaroš
Ověřil: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Sdílejte na: