Usnesení k jednotlivým bodům programu 301. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. ledna 2015

1. Schválení programu

Usnesení: Rada schvaluje program 301. zasedání.

2. Zápis z 300. zasedání Rady

Usnesení: Rada schvaluje zápis z 300. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018

Usnesení:

Rada
    1. schvaluje celkový objem „nadpožadavků“ ve výši 2,1 mld. Kč,
    z toho:
    RVO - index růstu výdajů na RVO = 10 %, tj. celkem 950 mil. Kč,
    další nadpožadavky Rady: 1,15 mld. Kč;
    2. ukládá projednat Radou schválené nadpožadavky na jednáních s poskytovateli, které proběhnou v únoru 2015;
    3. ukládá zpravodaji pro rozpočet ve spolupráci se Sekcí VaVaI promítnout závěry z jednání s poskytovateli do návrhu výdajů SR na VaVaI
    na roky 2016-2018, který bude předložen na 303. zasedání Rady jako materiál pro MPŘ.

A2) Výsledky posuzování výzkumných organizací – leden 2015

Usnesení:

Rada
    1. schvaluje materiál „Výsledky posuzování výzkumných organizací – leden 2015“,
    2. ukládá definovat při přípravě nového zákona podmínky pro poskytování institucionální podpory výzkumným organizacím.

A3)Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu na změnu Programu veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“

Usnesení:

Rada schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Změna Programu veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU

C2) Podrobnosti výpočtu dle Metodiky 2013 a zpráva o stavu hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014

C3) Informace o Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS 3 strategii)

C4) Plán činnosti Bioetické komise RVVI pro rok 2015

C5) Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO (MPO)

C6) Veřejná konzultace k IPN Metodika

Usnesení:

Rada
    1. bere na vědomí body pro informaci 301/C1, C2, C3, C4 a C6,
    2. bere na vědomí podklad k bodu 301/C5 s tím, že stanovisko Rady bude předloženo na 302. zasedání Rady.

Sdílejte na:

Přílohy