Usnesení k jednotlivým bodům programu 303. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. března 2015

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje upravený program 303. zasedání.

2. Zápis z 302. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 302. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018“ s tím, že v návrhu usnesení vlády se bod III vypouští,

2. ukládá Sekci VaVaI rozeslat tento návrh, po úpravě ve smyslu závěrů jednání Rady, do meziresortního připomínkového řízení,

3. ukládá Sekci VaVaI po vypořádání připomínek a jeho schválení Radou předložit materiál na jednání vlády,

4. žádá MŠMT, aby v mezirezortním připomínkovém řízení k materiálu „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018“ (dále jen „materiál“) předložilo návrh na stanovení výše výdajů na jednotlivé aktivity uvedené v části III. materiálu při respektování celkových výdajů rozpočtové kapitoly MŠMT tak, aby byla efektivně zajištěna činnost „velkých výzkumných infrastruktur“ a udržitelnost center prioritní osy 1. a 2. OP VaVpI, včetně využití prostředků OP VVV. Součástí návrhu MŠMT, který bude uveden jako samostatná příloha materiálu předloženého návazně na jednání vlády, bude i podrobná specifikace zapojení nároků nespotřebovaných výdajů při financování činnosti „velkých výzkumných infrastruktur“ a udržitelnosti center OP VaVpI a předložení návrhu aktualizovaných výdajů na programy NPU I a NPU II v  letech 2016 až 2020 s respektováním již uzavřených závazků s rozhodným datem 31. 3. 2014,

5. ukládá Sekci pro VaVaI do návrhu usnesení vlády k materiálu návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018 doplnit, s ohledem na nutnost maximálně konsolidovat využití zdrojů fondů EU a národních zdrojů pro financování VaVaI, následující bod:
 
Vláda:
III. ukládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy předložit 1. místopředsedovi vlády a ministru financí a místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace návrh věcně argumentovaného opatření, zabraňující multiplicitnímu financování činnosti „velkých výzkumných infrastruktur“ z dotačních titulů podpory výzkumu, vývoje a inovací, které jsou financovány z rozpočtové kapitoly MŠMT s tím, že pro financování jejich potřeb budou přednostně využity nároky z nespotřebovaných výdajů a současně budou zohledněny prostředky operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

A2) Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI

Usnesení:

Rada

1. ukládá svým členům zaslat připomínky k materiálu do 10. dubna 2015,

2. ukládá Sekci VaVaI projednat návrh se zainteresovanými subjekty,

3. ukládá Sekci VaVaI předložit verzi materiálu po zapracování připomínek na 304. zasedání Rady.

A3) Stanovisko Rady k Návrhu projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace JHR (Jules Horowitz Reactor)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Stanovisko k Návrhu projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace JHR,

2. ukládá Sekci VaVaI zkontrolovat materiál předložený v rámci meziresortního připomínkového řízení a o zapracování připomínek Rady informovat Radu.

A4) Realizace hodnocení v roce 2015

Usnesení:

Rada přerušuje projednávání tohoto bodu.

A5) Žádost o převod finančních prostředků v rozpočtové kapitole Ministerstva zdravotnictví

Usnesení:

Rada schvaluje návrh rozpočtového opatření Ministerstva zdravotnictví.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Realizace opatření č. 19 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 (monitoring vyhodnocování strategií a politik)

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí předložený materiál Realizace opatření č. 19 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 (monitoring vyhodnocování strategií a politik),

2. ukládá Sekci VaVaI sledovat termíny plnění jednotlivých úkolů a informovat včas Radu o stavu jejich plnění.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace o vývoji RIS 3 strategie
C3) Situační zpráva o IPN Metodika únor 2015
C4) Aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

 

 

 

 

 

Sdílejte na:

Přílohy