Usnesení k jednotlivým bodům programu 304. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. dubna 2015

1. Schválení programu
Usnesení:

Rada schvaluje program 304. zasedání.

 2. Zápis z 303. zasedání Rady
Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 303. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Věcný záměr zákona o VaVaI
Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí informaci o stavu prací na přípravě věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,
2. ukládá sekci VaVaI zohlednit připomínky členů Rady, ČKR, RVŠ, AV ČR, poskytovatelů a SPD a informovat o nich členy Rady na 305. zasedání Rady.

A2) Realizace hodnocení v roce 2015
Usnesení:

Rada
1. schvaluje postup hodnocení roku 2015 a 2016 podle diskuse proběhlé v rámci jednání,
2. schvaluje, že hodnocení v roce 2015 a 2016 bude provedeno podle upravené Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015), jejíž platnost bude prodloužena i na rok 2016,
3. ukládá sekci pro VaVaI rozpracovat postup hodnocení 2015 a 2016 a rozeslat členům Rady ke schválení per rollam,
4. zahájí práce na přípravě hodnocení 2017+.

A3) Principy metodiky hodnocení výsledků VO na období 2016-2018
Projednání bylo odloženo.

A4) Stav příprav OP VVV
Usnesení:

Rada bere na vědomí prezentaci k OP VVV.

A5) Stanovisko Rady k „Aktualizaci Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace“
Usnesení:

Rada schvaluje stanovisko k „Aktualizaci Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace“ s úpravami dle jednání.

A6) Propojení činnosti RVVI a RVKHR
Projednání bylo odloženo.

A7) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2016 a střednědobého výhledu na léta 2017 a 2018
Usnesení:

Rada
1. ukládá Sekci VaVaI do návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2016 ve výši 28 666 mil. Kč zapracovat navýšení rozpočtu o 500 mil. Kč takto:
• 300 mil. Kč pro MŠMT
• 100 mil. Kč pro GA ČR
• 100 mil Kč pro TA ČR
2. ukládá Sekci VaVaI do návrhu rozpočtu na roky 2017 a 2018 zapracovat každý rok následující navýšení rozpočtu výdajů:
• 300 mil. Kč pro MŠMT
• 100 mil. pro GA ČR
• 100 mil. pro TA ČR
• 50 mil. Kč pro AV ČR
3. schvaluje předložený „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018“, včetně vypořádání připomínek uvedených v části IV materiálu a po doplnění dle předchozích bodů,
4. ukládá Sekci VaVaI předložit tento materiál na jednání vlády.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výroční zpráva RVVI za rok 2014
Usnesení:

Rada
1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2014“, která byla vypracována podle závazné osnovy,
2. žádá předsedu Rady o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

B2) Harmonogram Národní ceny vlády česká hlava 2015
Usnesení:

Rada
1. schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2015,
2. ukládá Sekci pro vědu, výzkum a inovace plnění úkolů dle Harmonogramu.

B3) Plán práce Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů v roce 2015
Projednání bylo odloženo.

B4) Žádost ministra dopravy o zajištění zastoupení rezortu dopravy ve Výzkumné radě TA ČR
Usnesení:

Rada schvaluje návrh odpovědi ministrovi dopravy.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Výroční zpráva Grantové agentury České republiky za rok 2014
C3) „Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014–2020“ – únor 2015
C4) Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "TRIO" – materiál v MPŘ
C5) Zápis z jednání KHV dne 9. března 2015
C6) Usnesení vlády ČR ze dne 8. dubna 2015 č. 252 o změně Statutu RVVI
C7) Veřejné prostředky v systému VaVaI a víceletý finanční rámec 2014-2020: role TA ČR, MPO a dalších poskytovatelů
C8) Informace o stavu realizace a financování udržitelnosti výzkumných center financovaných z OP VaVpI (MŠMT)

Projednání bodu C7) bylo odloženo.
Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy