Usnesení k jednotlivým bodům programu 305. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. května 2015

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 305. zasedání.

2. Zápis z 304. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 304. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Věcný záměr zákona o VaVaI – souhrn připomínek

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informace o stavu příprav a vyjednávání k věcnému záměru zákona o VaVaI,

2. podporuje diskusi o variantách možného řešení, včetně varianty na vytvoření ministerstva pro vědu, výzkum a vysoké školy,

3. doporučuje místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady požádat o odklad úkolu v legislativních plánech vlády.

A2) Provedení hodnocení v roce 2015 a 2016 a úprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“,

2. ukládá Sekci VaVaI předložit tento materiál do meziresortního připomínkového řízení,

3. ukládá Sekci VaVaI předložit na červnové zasedání Rady návrh na vypořádání meziresortního připomínkového řízení,

4. konstatuje, že výstupy z projektu IPn Metodika budou jedním z podkladů pro tvorbu modelu Hodnocení 2017+.

A3) Obměna členů KHV a návrh na změnu statutu KHV

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Změnu statutu KHV“,

2. s poděkováním za dosavadní práci a po vzájemné dohodě odvolává z KHV PhDr. Martinu Hábovou a prof. PhDr. Lenku Rovnou, CSc.,

3. na základě tajné volby navrhuje předsedovi Rady na jmenování novými členy KHV prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D. a doc. Ing. Jaroslava Machana, CSc.,

4. ukládá členům Rady do 15. června 2015 předložit vlastní návrhy na další členy KHV tak, aby byla na červnovém 306. zasedání Rady diskuse o obměně KHV dokončena.

A4) Veřejné prostředky v systému VaVaI a víceletý finanční rámec 2014-2020: role TA ČR, MPO a dalších poskytovatelů

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí předložené materiály,

2. ukládá Sekci VaVaI pokračovat v debatě o racionalizaci financování systému VaVaI v ČR ze státního rozpočtu ve vztahu k financování z fondů ESI a vzhledem k vyjasnění role TAČR, MPO a dalších poskytovatelů,

3. uspořádá na toto téma monotematické zasedání Rady.

A5) Projekt "Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI ze strany TA ČR" a související rozpočtové opatření

Usnesení:

Rada má k činnosti TA ČR věcné výhrady a bude se její rolí v systému VaVaI dále zabývat.

A6) Propojení činnosti RVVI a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

Usnesení:

Rada bere na vědomí materiál „Propojení činnosti Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst“.

A7) Nominace člena RVVI do Monitorovacího výboru OP PA

Usnesení:

Rada navrhuje jako náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Praha Adaptabilita člena Rady doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA.

A8) Stanovisko místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace k informaci o stavu realizace a financování udržitelnosti výzkumných center financovaných z OP VaVpI

Usnesení:

Rada schvaluje stanovisko místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedy Rady k informaci o stavu realizace a financování udržitelnosti výzkumných center financovaných z OP VaVpI.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výsledek meziroční kontroly IS VaVaI

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledek meziroční kontroly IS VaVaI.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU

C2) Informace z jednání vlády
a) Usnesení vlády ze dne 6. května 2015 č. 302 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje   inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
b) Strategie dočerpání alokace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
c) Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014-2020 - březen 2015
d) Národní program reforem pro rok 2015

C3) Informace o Národní ceně vlády Česká hlava 2015

C4) Informace o realizaci opatření č. 14 Aktualizace NP VaVaI ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

C5) Informace o závěrech jednání vlády k „Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace a rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018“

C6) Informace o výstupech z předsednictva RVVI


C7) Zdůvodnění zařazení návrhů výzkumných infrastruktur ČR do kategorií A1 až A4 (podklad MŠMT)

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.
 

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 305. zasedání RVVI
 • Zápis z 304. zasedání RVVI
 • 305/A1
 • 305/A2
 • 305/A3
 • 305/A4
 • 305/A5
 • 305/A6
 • 305/A7
 • 305/A8
 • 308/B1
 • 308/C1
 • 305/C2
 • 305/C3
 • 305/C4
 • 305/C5
 • 305/C6
 • 305/C7