Usnesení k jednotlivým bodům programu 306. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. června 2015

1. Schválení programu

Usnesení:
Rada schvaluje program 306. zasedání.

2. Zápis z 305. zasedání Rady

Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 305. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Obměna KHV

Usnesení:
Rada
1. na základě tajné volby navrhuje předsedovi Rady na jmenování novými členy KHV - DrSc. prof. Jitku Moravcovou, CSc.; prof. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc.; prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc.; Ing. Martina Srholce, Ph.D.; prof. MUDr. Josefa Syku, DrSc. a Ing. Karla Vejražku, Ph.D.,
2. ukládá KHV:
a. zahájit neprodleně práce na přípravě Metodiky hodnocení po roce 2016;
b. předložit na 308. zasedání Rady východiska pro přípravu Metodiky hodnocení po roce 2016,
c. provádět činnosti definované Statutem KHV a pravidelně informovat Radu o výsledcích své činnosti.

A2) Projekt IPn Metodika

Usnesení:
Rada bere na vědomí prezentace o projektu IPn Metodika.

A3) Návrh stanoviska Rady k žádosti Ústavu molekulární genetiky AV ČR o povolení dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk

Usnesení:
Rada schvaluje stanovisko k žádosti Ústavu molekulární genetiky AV ČR o povolení dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk.

A4) Prezentace sektoru energetiky

Usnesení:
Rada bere na vědomí prezentaci zástupců Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Jednací řád RVVI

Usnesení:
Rada schvaluje návrh změn Jednacího řádu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

B2) Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“

Usnesení:
Rada
1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015)“,

2. ukládá Sekci VaVaI projednat toto vypořádání s předkladateli zásadních připomínek,
3. ukládá Sekci VaVaI, po zapracování výsledku jednání s předkladateli zásadních připomínek do vlastního materiálu, předložit výsledný materiál k odsouhlasení předsednictvu Rady.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Zápis z jednání Bioetické komise dne 29. května 2015
C4) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 – informace o stavu dokumentu
C5) Implementační plán RIS3 strategie
C6) Dopis Ústřední knihovnické rady ČR
C7) Řešení problémů s výší veřejné podpory v projektech VaV v OP PIK
C8) Výzva k nominaci na Cenu Františka Běhounka 2015
C9) Dopis ČKR - varianty pro přípravu změny systému VaVaI
C10) Informace o jednání zástupců Sekce VaVaI s vedením TA ČR - ústní info

Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 306. zasedání RVVI
 • Zápis z 305. zasedání RVVI
 • 306/A1
 • 306/A2
 • 306/A3
 • 306/A4
 • 306/B1
 • 306/B2
 • 306/C1
 • 306/C2
 • 306/C3
 • 306/C4
 • 306/C5
 • 306/C6
 • 306/C7
 • 306/C8
 • 306/C9