Usnesení k jednotlivým bodům programu 307. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 4. září 2015

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 307. zasedání s úpravou podle návrhu předsedy Rady.

2. Zápis z 306. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 306. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,
2. ukládá Sekci pro vědu výzkum, vývoj a inovace předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení a po jeho vypořádání informovat Radu,
3. ukládá Sekci pro vědu výzkum, vývoj a inovace a Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů dále se věnovat přípravě hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

A2) Závěry z jednání KHV dne 17. srpna 2015

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí závěry ze 77. mimořádného jednání KHV,
2. schvaluje Východiska Metodiky 2017+,
3. ukládá KHV pokračovat v revizi Metodiky 2013, v revizi návrhů na udělení záporných bodů v rámci konečných výsledků hodnocení 2014 a v přípravě Metodiky 2017+ podle východisek Metodiky 2017+.

A3) Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2015

Usnesení:

Rada
1. doporučuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2015 prof. PhDr. Martinu Hilskému, CSc., dr. h. c., MBE,
2. žádá svého předsedu o předložení návrhu na udělení ocenění vládě.

A4) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014

Usnesení:

Rada
1. schvaluje materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014“,
2. žádá svého předsedu, aby materiál předložil vládě pro informaci.

A5) Zpráva o činnosti Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

Usnesení:

Rada
1. bere na vědomí materiál „Zpráva o činnosti Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst“ včetně jeho příloh a doporučuje, aby byly tyto materiály zohledněny při přípravě rozpočtu na rok 2017 ve vztahu k rozpočtu klíčových poskytovatelů podpory VaVaI,
2. se vrátí k přílohám materiálu při svých dalších jednání v termínu nejpozději do konce roku 2015.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

1) Návrh stanoviska Rady k žádosti Ústavu molekulární genetiky AV ČR o povolení dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk

Usnesení:

Rada schvaluje stanovisko k žádosti Ústavu molekulární genetiky AV ČR o povolení dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Informace o vyslankyni pro VaVaI v Izraeli
C4) Informace o pracích na Národní politice VaVaI ČR
C5) Informace o personálním složení OVHP
C6) Informace o přípravě Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2016 až 2020
C7) Odpověď na žádost předsedkyně TA ČR o navýšení funkčních míst
C8) Situační zpráva IPN Metodika (červenec - srpen 2015)
C9) Žádost MŠMT o zástupce RVVI do Mezirezortní pracovní skupiny pro podporu nadání a péče o nadané
C10) Koncepce podpory udržitelnosti kapacit pro provádění VaVaI vybudovaných za využití prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v letech 2007 – 2015

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 307. zasedání RVVI
 • Zápis z 306. zasedání RVVI
 • 307/A1
 • 307/A2
 • 307/A3
 • 307/A4
 • 307/A5
 • 307/B1
 • 307/C1
 • 307/C2
 • 307/C3
 • 307/C4
 • 307/C5
 • 307/C6
 • 307/C7
 • 307/C8
 • 307/C9
 • 307/C10