Usnesení k jednotlivým bodům programu 308. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 2. října 2015

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 308. zasedání.

2. Zápis z 307. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 307. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020,

2. ukládá Sekci pro vědu výzkum, vývoj a inovace předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek předložit na jednání vlády ke schválení a informovat Radu.

A2) Revize Metodiky 2013

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh KHV neprovádět žádný zásah do textu Metodiky 2013 formou její revize a zachovat pro roky 2015 a 2016 platnost Metodiky 2013 v současném znění,
2. ukládá Sekci VaVaI připravit materiál o revizi Metodiky 2013 a přeložit jej pro informaci na jednání vlády,
3. ukládá Sekci VaVaI a KHV vyhodnotit možnosti pro změnu parametrů hodnocení, které jsou Radě dány Metodikou, zejména u smluvního výzkumu.

A3) Návrh změny statutů a jednacích řádů Oborových verifikačních a hodnotících panelů (OVHP) a Expertních panelů (EP)

Usnesení:

Rada
1. schvaluje navržené změny statutů a jednacích řádů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů,
2. ukládá Sekci VaVaI zveřejnění úplných znění na www.vyzkum.cz.

A4) Návrh na Změnu nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Usnesení:

Rada
1. schvaluje návrh na Změnu nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
2. ukládá Sekci pro vědu výzkum, vývoj a inovace předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení a po jeho vypořádání informovat Radu.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Stanovisko Rady k Hodnocení realizace Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu ČR 2009 - 2015

Usnesení:

Rada
1. schvaluje stanovisko k Hodnocení realizace Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu ČR 2009 – 2015,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu vnitra.

B2) Hodnocení poskytovatele podpory VaVaI - Ministerstvo zemědělství

Usnesení:

Rada
1. schvaluje Hodnocení poskytovatele podpory VaVaI - Ministerstva zemědělství,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat dokument Ministerstvu zemědělství.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace k státnímu rozpočtu na VaVaI na rok 2016 s výhledem na léta 2017 a 2018 
C3) Informace o průběhu výpočtu hodnocení 2014  
C4) Situační zpráva IPN Metodika (září 2015)
C5) Termíny zasedání Rady, pracovních jednání Rady a jednání předsednictva Rady do konce roku 2015
C6) Informace o programu TA ČR "BETA"

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy