Usnesení k jednotlivým bodům programu 309. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. října

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 309. zasedání

2. Zápis z 308. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 308. zasedání.

A) BODY K PROJEDNÁNÍ – s rozpravou

A1) Stanovisko Rady k Návrhu změny Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

Usnesení:

Rada

schvaluje návrh stanoviska k materiálu "Návrh změny Programu veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA", ukládá sekci VaVaI zaslat stanovisko předsedkyni TA ČR, žádá TA ČR o předložení průběžné zprávy o naplňování výzkumných potřeb jednotlivých resortů a dosažených výsledcích programu do konce roku 2015.

A2) Stanovisko Rady k Návrhu Programu výzkumných potřeb veřejné správy v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2

Usnesení:

Rada

schvaluje návrh stanoviska k materiálu „Návrh Programu výzkumných potřeb veřejné správy v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2“,
ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko předsedkyni TA ČR, ukládá místopředsedovi vlády a předsedovi Rady zřídit meziresortní skupinu a informovat vládu a Radu o jejích závěrech.

A3) Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI - souhrn připomínek z meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci o průběhu meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI“.

A4) Průběžná zpráva o přípravě hodnocení 2017+ a revizi Metodiky 2013

Usnesení:

Rada ukládá KHV

1. realizovat přípravu Hodnocení 2017+ podle principů

Pro efektivní fungování systému vědy výzkumu a inovací je nezbytné přejít na nový systém hodnocení odpovídající nastalým potřebám a mezinárodní dobré praxi s využitím všech dosud získaných zkušeností;

Metodika 2017+ bude hodnotit organizace jako takové s cílem vytvořit prostředí korektně oceňující, podporující a stimulující kvalitní vědu, výzkum a inovace
Metodika 2017+ bude vycházet z výsledků projektu IPN Metodika, včetně pilotního ověření, s tím, že pro její jednotlivé složky bude využito zkušeností a dobré praxe ze systému hodnocení výsledků výzkumných organizací do roku 2012, Metodiky 2013-2016 a současně probíhajícího hodnocení ústavů AV ČR
V součástech hodnocení navrženého v rámci projektu IPN Metodika, které nebyly dosud v ČR plošně realizovány (zejména tzv. performance-based components, tj. procesy, kvalita, výkon) bude pozornost věnována technickým detailům a proveditelnosti, s identickým cílem, jako je definován v bodě b)

2. rozpracovat tyto principy a předložit Radě do konce roku 2015 návrh řešení a návrh implementace včetně termínového plánu.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2015 a materiál pro jednání vlády

a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2015

b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2015

c) Materiál pro jednání vlády

Usnesení:

Rada

schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2015 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2015, schvaluje materiál pro jednání vlády, ukládá Sekci VaVaI, aby kompletní materiál zaslala do meziresortního připomínkového řízení.

B2) Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2015 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2015

Usnesení:

Rada

schvaluje materiál „Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2015 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2015“, ukládá Sekci VaVaI, aby informaci o schválení materiálu zaslala GA ČR.

B3) Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2015 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2015

Usnesení:

Rada

schvaluje materiál „Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2015 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2015“, ukládá Sekci VaVaI, aby informaci o schválení materiálu zaslala TA ČR.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU a Informace z návštěvy Autonomní univerzity Madrid a Instituto de Ingeniería del Conocimiento

C2) Informace z jednání vlády

C3) Situační zpráva IPN Metodika (říjen 2015) s přílohami

C4) Zápis ze 78. jednání KHV konaného dne 14. 9. 2015

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 309. zasedáni Rady
 • Zápis z 308. zasedání Rady
 • 309/A1
 • 309/A2
 • 309/A3
 • 309/B1
 • 309/B2
 • 309/B3
 • 309/C1
 • 309/C2
 • 309/C3
 • 309/C4