Usnesení k jednotlivým bodům programu 310. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. listopadu 2015

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 310. zasedání.

2. Zápis z 309. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 309. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na roky 2017-2019 s výhledem do roku 2021

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Pokyny k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na roky 2017-2019 s výhledem do roku 2021,
2. schvaluje 1. návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 s výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem na roky 2020-2021,
3. jmenuje zpravodajem pro státní rozpočet VaVaI místopředsedu Rady Mgr. Markse,
4. ukládá Sekci VaVaI rozeslat jednotlivým správcům rozpočtových kapitol dopis místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace se žádostí o zaslání jejich návrhů výdajů.

A2) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025

Usnesení:

Rada

1. schvaluje dokument s názvem „Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025“ (dále jen „NP VaVaI 2016“) ve znění připomínek ze zasedání Rady,
2. ukládá Sekci VVI odeslat NP VaVaI 2016 do meziresortního připomínkového řízení,
3. požaduje předložit pro informaci NP VaVaI 2016 ve verzi po meziresortním připomínkovém řízení na její 311. zasedání.

A3) Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI - vypořádání připomínkového řízení – ústní informace

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci o průběhu vypořádání meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI“.

A4) Stanovisko Rady k Návrhu skupiny grantových projektů Standardní grantové projekty

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Návrh skupiny grantových projektů Standardní grantové projekty“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko předsedovi GA ČR.

A5) Stanovisko Rady k návrhu Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na léta 2016 - 2022

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Koncepce obranného aplikovaného, experimentálního vývoje a inovací na léta 2016 až 2022 vývoje do roku 2015“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu obrany.

A6) Stanovisko Rady k návrhu Koncepce činnosti GA ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Koncepce činnosti GA ČR“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko předsedovi GA ČR,
3. ukládá Sekci VaVaI projednat s předsedou GA ČR průběžný stav prací na změně Statutu GA ČR.

A7) Příprava a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací – způsob realizace úkolu

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Příprava a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací – způsob realizace úkolu“,
2. ukládá Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů vypracovat návrh metodiky včetně hodnocení dopadů regulace dle specifikace a harmonogramu uvedených v materiálu „Příprava a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací – způsob realizace úkolu“,
3. ukládá Sekci VaVaI před zahájením meziresortního připomínkového řízení dokument projednat s poskytovateli podpory.

A8) Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022 – materiál MŠMT pro jednání vlády

Usnesení:

Rada

1. uznává zásadní význam Materiálu „Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022“ jakožto úvodního orientačního materiálu pro strategické řízení a plánování rozpočtu v dlouhodobém výhledu,
2. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022“,
3. žádá MŠMT:
• identifikovat velké infrastruktury, které je prokazatelně nezbytné předložit do konce roku 2015 vládě ke schválení (nutno respektovat vládou schválený návrh rozpočtu na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018),
• navrhnout komplexní řešení schválení účelové podpory na financování velkých infrastruktur ve střednědobém rozpočtovém výhledu a předložit případné související nadpožadavky Radě a vládě až spolu s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2017 s výhledem na roky 2018 a 2019,
4. doporučuje zvážit dopracování materiálu směrem k postupnému řešení předmětné problematiky dle předchozích bodů,
5. pověřuje místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy projednal varianty dalšího postupu.

A9) Stanovisko Rady k Návrhu na změnu programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ERC CZ

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko Rady k materiálu „Návrh na změnu programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ERC CZ“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko MŠMT,
3. ukládá místopředsedovi Rady Mgr. Marksovi projednat problematiku ERC s náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ing. Plagou a výsledek jednání předložit na 311. zasedání Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

1) Termíny zasedání Rady v roce 2016

Usnesení:

Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2016.

B2) Koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020 – souhrn připomínek z připomínkového řízení

Usnesení:

Rada bere na vědomí souhrn připomínek zaslaných v rámci meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020“.

B3) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – vypořádání připomínkového řízení

Usnesení:

Rada

1. schvaluje vypořádání meziresortního připomínkového řízení k materiálu „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“,
2. žádá svého předsedu o předložení materiálu na jednání vlády.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Informace o pozměňovacích návrzích k novele zákona o podpoře výzkumu, exp. vývoje a inovací
C4) Návrh na založení konzultačního orgánu RVVI (zahraniční Rady)
C5) Informace k materiálu Hodnocení programu Výzkumu v agrárním sektoru VAK (2009 – 2014)
C6) Zápis ze 79. jednání KHV konaného dne 12. 10. 2015
C7) Zápis z 80. jednání KHV konaného dne 9. 11. 2015
C8) Informace o průběhu Hodnocení 2014
C9) Harmonogram postupných kroků realizace návrhů nového hodnocení a financování institucí z veřejných prostředků VaVaI

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 310. zasedání Rady
 • Zápis z 309. zasedání Rady
 • 310/A1
 • 310/A2
 • 310/A5
 • 310/A6
 • 310/A7
 • 310/A8
 • 310/A9
 • 310/B1
 • 310/B2
 • 310/B3
 • 310/C1
 • 310/C3
 • 310/C4
 • 310/C5
 • 310/C6
 • 310/C7
 • 310/C9