Usnesení k jednotlivým bodům programu 311. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 18. prosince 2015

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 311. zasedání.

2. Zápis z 310. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 310. zasedání.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

1) Volba místopředsedy / místopředsedkyně Rady

Usnesení:

Rada schvaluje výsledek tajné volby, na základě kterého byl zvolen místopředsedou Rady prof. Ing Petr Dvořák, CSc.

A2) Volba předsedy / předsedkyně KHV

Usnesení:

Rada schvaluje výsledek tajné volby, na základě kterého je navržena předsedovi Rady ke jmenování předsedkyní KHV prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

A3) Konečné výsledky Hodnocení výzkumných organizací v roce 2014

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2014,
2. ukládá Sekci VaVaI jejich zveřejnění na webu www.vyzkum.cz,
3. ukládá Sekci VaVaI zpracovat a na 312. zasedání Rady předložit materiál o možném uplatnění sankcí, jak již dříve doporučovala KHV,
4. ukládá Sekci VaVaI v rámci zpracování pravidelné analýzy stavu VaVaI zohlednit i Hodnocení výzkumných organizací 2014.

A4) Výsledek jednání k Návrhu na změnu programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ERC CZ - ústní info.

Usnesení:

Rada ukládá Sekci VaVaI do konce roku 2015 jednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o změně programu ERC CZ tak, aby byl odstraněn zákaz pro příjemce této podpory podávat návrhy projektů do ERC.

A5) Informace k návrhu Programu výzkumných potřeb veřejné správy v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci k Návrhu Programu výzkumných potřeb veřejné správy v aplikovaném výzkumu a inovacích BETA2,
2. ukládá Sekci VVI v úzké součinnosti s věcně příslušnými resorty a s TA ČR, zajistit přípravu přepracovaného návrhu nového programu BETA2 a jeho předložení na 312. zasedání Rady v lednu 2016.

A6) Stanovisko Rady k dokumentu „Záměr programu INTER-EXCELLENCE“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Záměr programu INTER-EXCELLENCE“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
3. ukládá Sekci VaVaI prověřit další varianty úprav, které by bylo možné v rámci programu zohlednit.

A7) Problematika certifikace aplikovaných výstupů v SHV oborech

Usnesení:

Rada

1. umožňuje v souladu s doporučením KHV poskytovatelům využít praxe oponentských řízení pro účely certifikace metodik ve společenskovědních a humanitních oborech,
2. doporučuje poskytovatelům, aby pro nově vyhlašované programy takto postupovali bez prodlení.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Stanovisko Rady k návrhu Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu zemědělství.

B2) Výsledek posuzování výzkumných organizací v roce 2015

Usnesení:

Rada

1. schvaluje výsledek posuzování výzkumných organizací v roce 2015,
2. ukládá Sekci VaVaI zveřejnit výsledek na stránkách www.vyzkum.cz.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z EU
C2) Informace z jednání vlády
C3) Návrh na založení konzultačního orgánu RVVI
C4) Zápis z jednání Bioetické komise Rady dne 27. 11. 2015
C5) Informace o Strategickém dialogu CZ – DE
C6) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025 – informace o meziresortním připomínkovém řízení

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy